ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี 2560
วันที่ประกาศ :: 2017-03-14
เอกสารประกอบ :: 0970-สกอ. รัฐร่วมเอกชน.pdf
รายละเอียด ::
สกอ. โดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/ และส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) ยัง สกอ. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยขอให้สำเนาแจ้งยังหน่วยบริหารงานวิจัย 1 ชุด หรือส่งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ