ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ประกาศ :: 2017-03-20
Link ::http://inter.mua.go.th/category/ announcements/thai/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาหรืออาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเองหรือต้นสังกัด อันมีรายละเอียดดังแนบ
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th/category/
announcements/thai/ สามารถสมัครได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua เลือกหัวข้อ scholarships
และส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศฯ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสาขาเภสัชศาสตร์ แต่มี School of Life Sciences หลักสูตร Botany

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ช่วงเช้า เพื่อคัดเลือกผู้สมัครต่อไป หรือหากเห็นควรประการใดโปรดสั่งการ
 
 ย้อนกลับ