ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีนฯ
วันที่ประกาศ :: 2017-03-20
Link ::http://inter.mua.go.th/category/ announcements/thai/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561 เพื่อให้พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเองหรือต้นสังกัด
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th/category/
announcements/thai/ สามารถสมัครได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua เลือกหัวข้อ scholarships และส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศฯ

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อส่งยังมหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมัครต่อไป
 
 ย้อนกลับ