ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School 2017: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting ณ School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
วันที่ประกาศ :: 2017-03-27
เอกสารประกอบ :: แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ.pdf , แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ.pdf , หนังสือยืนยันให้สมัครเข้าร่วมโครงการ.pdf , Event2017-0209201702NYMXSPWK (1).docx , proposal farmakoterapi v2 01 (1).pdf
รายละเอียด ::
คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการ Summer School Program: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting ณ Institut of Teknologi Bandung, Indonesia ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 โดยการให้การบรรยายในโครงการจะเทียบเท่ากับวิชา Basic Pharmacotherapy ของ ITB

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนที่พักและยกเว้นค่าลงทะเบียน ตลอดจนอาหารบางมื้อ แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง

ในการนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School 2017: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting ณ School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Indonesia และส่งใบสมัครดังแนบมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเอกสารประกอบการสมัคร ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสามารถสมัครสอบภาษา EPTUS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกรอกแบบฟอร์มดังแนบส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 กำหนดสอบในวันที่ 5 เมษายน 2560 จำนวน 2 รอบ

ช่วงที่ 1 09.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
ช่วงที่ 2 15.30 - 17.30 น. ลงทะเบียนเวลา 15.00 น.
 
 ย้อนกลับ