ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ผลการพิจารณาจัดสรรรางวัล Hall of Fame ประจำปี 2560
วันที่ประกาศ :: 2017-03-28
เอกสารประกอบ :: 4 ประกาศผล Hall of Fame 2560.pdf
รายละเอียด ::
1. รางวัลผู้ได้รับทุนให้ดำเนินโครงการวิจัย จำนวนโครงการมากที่สุด
*พิจารณาจากผลงานในช่วงปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2558)

2. รางวัลผู้ได้รับทุนให้ดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณมากที่สุดต่อโครงการ
*พิจารณาจากผลงานในช่วงปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2558)

3. รางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด
*พิจารณาจากผลงานในช่วง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558

4. รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด
*พิจารณาจากผลงานในช่วง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558

5. รางวัลผู้ที่มีค่า H-index สูงสุด
*พิจารณาผลงาน ณ 31 ธันวาคม 2558
 
 ย้อนกลับ