ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: OPEN Registration of ITS Short Program: CommTech Camp Highlight 2017
วันที่ประกาศ :: 2017-04-21
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Indonesia ในระหว่างวันที่ 12 – 25 ก.ค. 2560 โดยจัดฝึกอบรมใน 2 หลักสูตร
1. Course A: Sustainable Urban Water Management
2. Course B: Smart City
โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 1600 USD (เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ) โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอาจได้รับการสนับสนุนทุนเต็มจำนวน, 50% หรือบางส่วน (จ่ายเพิ่ม 1,000 USD)
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://io.its.ac.id/commtech-highlight-2017/ โดยผู้ที่มีความประสงค์สมัครขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 11 พ.ค. 2560
 
 ย้อนกลับ