ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Burapha University Summer Camp 2017
วันที่ประกาศ :: 2017-04-21
เอกสารประกอบ :: 02 BUU Summer Camp 2017_information.pdf , 03 Application Form 2017.pdf
รายละเอียด ::
กองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Burapha University Summer Camp 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนักศึกษา ป.ตรี จากประเทศไทยและต่างประเทศกลุ่มละ 15 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดเตรียมที่พัก และอาหาร รวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมโครงการ

โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 9 พ.ค. 60
 
 ย้อนกลับ