ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนนำร่องการวิจัย ASEAN+3 (Inbound, Outbound, Co-Research)
วันที่ประกาศ :: 2017-05-09
เอกสารประกอบ :: 1638(121)_ASEAN+3 ปี2560.pdf , Application Form for Outbound Visiting Professor Grant.doc , Application Form for Inbound Visiting Professor Grant.doc , Application Form for Co-Research Grant.doc
รายละเอียด ::
วิทยาลัยนานาชาติ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย
1. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Inbound Visiting Professor)
2. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Outbound Visiting Professor)
3. ทุนวิจัยร่วม (Co-research)
โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1 ปี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ดังแนบ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ ที่ www.cmuic.cmu.ac.th และส่งข้อเสนอโครงการผ่านภาควิชาต้นสังกัดมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะเภสัชฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เพื่อจักได้เสนอคณบดีลงนามในข้อเสนอโครงการก่อนส่งยังวิทยาลัยนานาชาติต่อไป
 
 ย้อนกลับ