ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ประกาศฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2560 (dl: 30.06.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-27
เอกสารประกอบ :: ประกาศฯ เงินกองทุน.pdf , แบบฟอร์มคำขอรับครุภัณฑ์.doc , แบบฟอร์มซ่อมครุภัณฑ์.doc , ใบเสนอราคา.doc
รายละเอียด ::
การจัดสรรเงินทุนวิจัยเพื่อให้บุคลากรได้ขอรับการสนับสนุน ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดการให้การสนับสนุน
1.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานวิจัยร่วมกัน
1.2 การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อความจำเป็นและอำนวยความสะดวกให้นักวิจัย
1.3 การซ่อมครุภัณฑ์ส่วนกลางของคณะฯ

2. รายละเอียดการขอรับการสนับสนุน
2.1 คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่านมีสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริหารเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น การใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายฝ่าย การมีส่วนร่วมในการให้เงินสมทบ ตลอดจนการจ่ายเงินจากโครงการวิจัยสมทบเข้าเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นต้น
2.2 การขอรับการสนับสนุนให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดที่ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php และให้ยื่นยัง หน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 
 ย้อนกลับ