ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ขยายเวลา...ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560 (dl: 14.07.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-27
เอกสารประกอบ :: 2653-ทุน มช.-มข. ขยายเวลา.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยได้ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับ "ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. - มข. ประจำปี 2560" เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพร่วมกัน โดยจะให้ทุนในลักษณะเหมาจ่ายในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/rac-view.php?news=announcement&news_id=698 และนำส่งข้อเสนอโครงการฉบับจริง 3 ฉบับ พร้อม CD 1 แผ่น (บันทึกในรูปแบบ PDF ไฟล์) จัดส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และส่งไฟล์ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ