การสนับสนุนทุนด้านวิจัย

Internal Scholarship

Scholarship Deadline Download
เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) - ขอรับเงินอุดหนุนได้ตลอดปี
- ต้องเป็นผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Sciene หรือ SJR หรือ SCOPUS
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ผลงาน

เอกสารแนบ
- สำเนาบัตรประจำตัว
- ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ระบุวันที่)
- สำเนาบัญชีธนาคาร (ไทยพาณิชย์ หรือ ออมสิน)
1 เกณฑ์ค่าตอบแทนตีพิมพ์
2 แบบฟอร์มขอเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์_2560-new
2 แบบฟอร์มขอเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์_2560-new
3 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์-blank
ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ (เงินรายได้คณะฯ) ขอรับค่าตอบแทนได้ตลอดปี ดังนี้
- Review Article ในฐานข้อมูล SCOPUS ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ผลงาน
- Research Article ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ค่าตอบแทน 5,000 บาท/ผลงาน
โดยจะพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นปีๆ ไป
(เฉพาะเดือนกันยายน ขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยบริหารงานวิจัยก่อนวันที่ 10 กันยายน)
1 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ
2 FORM บันทึกขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการ(.doc)
3 FORM (บว.3) Article Seeding
4 FORM ใบสำคัญรับเงิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
3. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย
4. ทุนสนับสนุนการวิจัย (พิเศษ)

deadline: 16 ธันวาคม 2558
1 ประกาศทุนวิจัย มช.
2 โครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจาปี 2559
3 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนา(พิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561 แจ้งเตรียมความพร้อมงบแผ่นดิน 61
ขยายเวลารับสมัครงบแผ่นดิน 61
ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (รอบ 3) กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 1 เกณฑ์ทุน
2 Form_Proposal_(บันทึกนำส่ง)
3 Form_Proposal_(แบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้)
4 Form_Proposal (แบบข้อเสนอโครงการ บว.1)
5 Form_Progress_(แบบรายงานความก้าวหน้า)
6 Form_Final report(แบบรายงานฉบับสมบูรณ์)
7 เกณฑ์การพิจารณาทุน
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ ขอรับค่าตอบแทนได้ตลอดปี อัตราหน้าละไม่เกิน 100 บาท แต่ไม่เกินวงเงิน 2,500 บาทต่อเรื่อง โดยจะพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นปีๆ ไป
(เฉพาะเดือนกันยายน ขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยบริหารงานวิจัยก่อนวันที่ 10 กันยายน)

เอกสารแนบ
- manuscript
- แบบตอบรับให้ตีพิมพ์
- เอกสารการเรียกเก็บเงิน
- เอกสารการโอนเงิน/ชำระเงิน หรือ ใบสำคัญรับเงินของผู้เชี่ยวชาญพร้อมสำเนาบัตร
1 ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนการตรวจภาษา Manuscript
2 แบบ บว.4
3 ใบสำคัญรับเงิน
เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ (ค่า page charge) ไม่เกิน 30,000 บาท/เรื่อง โดยยื่นขอรับเงินสนับสนุนได้ตลอดปี

เอกสารแนบ
- reprint
- หนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์
- เอกสารการเรียกเก็บเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงิน
- ใบสำคัญรับเงิน
- สำเนาสมุดบัญชี (ไทยพาณิชย์ หรือ ออมสิน)
1 ประกาศค่า Page Charge2556
2 แบบฟอร์มขอรับpage charge(.doc)
2 แบบฟอร์มขอรับpage charge(.pdf)
3 ใบสำคัญรับเงินค่า page charge
ทุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์ (20,000.-) 1 เกณฑ์ทุน2559
2 แบบคำขอรับทุน
3 แบบยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย
4.1 แบบรายงานการไปเสนอผลงาน (WORD)
4.2 แบบรายงานการไปเสนอผลงาน (PDF)

External Scholarship

Scholarship Deadline Download
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1 External Research Scholarship (excel)
2 External Research Scolarship (pdf)
ทุนวิจัย และทุนอื่นๆ จากโครงการความร่วมมือต่างๆ ของแหล่งทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 1 International Collaboration Scholarship (excel)
2 International Collaboration Scholarship (pdf)