ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร.ภก. วิรัตน์   นิวัฒนนันท์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSOC.PROF. WIRAT   NIWATANANUN, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
คณบดี
DEAN OF FACULTY OF PHARMACY


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร.ภญ. ศิริวิภา   ปิยะมงคล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSOC.PROF. SIRIVIPA   PIYAMONGKOL, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ASSOCIATE DEAN FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL RELATIONS


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร.ภก. ทรงวุฒิ   ยศวิมลวัฒน์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSOC.PROF. SONGWUT   YOTSAWIMONWAT, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ASSOCIATE DEAN FOR ADMINISTRATIVE AND ALUMNI AFFAIRS


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภญ. รัตนาภรณ์   อาวิพันธ์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. RATANAPORN   AWIPHAN, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
ASSOCIATE DEAN FOR PLANNING AND QUALITY ASSURANCE


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์   เชาวนพูนผล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSOC.PROF. HATHAIKAN   CHOWWANAPOONPOHN, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ASSOCIATE DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภก. สกนธ์   สุภากุล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. SAKON   SUPAKUL, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASSISTANT DEAN FOR INFORMATION TECHNOLOGY


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภญ. อำไพ   พฤติวรพงศ์กุล
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. AMPAI   PHRUTIVORAPONGKUL, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ASSISTANT DEAN FOR GRADUATE STUDIES


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภก. สมจริง   รุ่งแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. SOMJING   ROONGJANG, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ASSISTANT DEAN FOR STUDENT DEVELOPMENT


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ   กิติกรรณากรณ์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. NANTAWARN   KITIKANNAKORN, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและบริการวิชาการ
ASSISTANT DEAN FOR PROFESSIONAL TRAINING AND ACADEMIC SERVICE


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภญ. สุนีย์   จันทร์สกาว
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. SUNEE   CHANSAKAOW, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร
HEAD OF MEDICINAL PLANT INNOVATION CENTER


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
อ.ดร.ภญ. ดรุณี   หงษ์วิเศษ
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
DARUNEE   HONGWISET, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACY SERVICE CENTER


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ภญ. ชบาไพร   โพธิ์สุยะ
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSOC.PROF. CHABAPHAI   PHOSUYA, M.Sc.
ตำแหน่งบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
DIRECTOR OF THE UNIVERSITY PHARMACY


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ภก. โชคชัย   วงศ์สินทรัพย์
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSOC.PROF. CHOKCHAI   WONGSINSUP, M.Sc.
ตำแหน่งบริหาร
รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภญ. ชฎารัตน์   อัมพะเศวต
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. CHADARAT   AMPASAVATE, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENT


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ผศ.ดร.ภญ. กนกวรรณ   เกียรติสิน
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSIST.PROF. KANOKWAN   KEATTISIN, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
DEPUTY HEAD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENT


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
รศ.ดร.ภญ. อัญชลี   เพิ่มสุวรรณ
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
ASSOC.PROF. UNCHALEE   PERMSUWAN, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACEUTICAL CARE DEPARTMENT


       
 
     
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
นาย สุวัฒน์   งามดี
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)
SUWAT   NGAMDEE,
ตำแหน่งบริหาร
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play