คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาท และมอบทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวมีทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรภายใต้สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ อันมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ


1. รางวัลทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน


2. รางวัลทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 23 ทุน https://culsek.com
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370