คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะฯ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงใหม่ 2564
         
 รายละเอียด : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564: รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2564 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดี และนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะ นางสาวสมพร พวงประทุม เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะฯ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดพิธีขึ้นพร้อมกันอีก 9 จุด รอบเขตกำแพงเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประตูเมือง 5 ประตู ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก และแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่ง คือ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งกะต๋ำ
โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีรวมทั้งหมด 108 รูป เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และในโอกาสครบรอบ 725 ปีแห่งการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19
 ผู้ประกาศข่าว : ธัญวิตต์ รักษมาตา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370