คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ส่งตัวแทนเข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : 9 มิถุนายน 2564: บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด โดยการประสานงาน ของ ภก.เสกสม ดีนุช Sales and Marketing Director อดีตประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เภสัชกรภูวดล ตั้งชีวโรจน์ เป็นผู้แทนบริษัทฯเดินทางเข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
- Handi-C Hand rub solution 450cc. จำนวน 120 ขวด
โดยมีรองคณบดี ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ เลขานุการคณะฯ นายสุวัฒน์ งามดี และหัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวสมพร พวงประทุม เป็นผู้รับมอบและดำเนินงานในการประสานเพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการสาธารณะประโยชน์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ต่อไป
 ผู้ประกาศข่าว : ธัญวิตต์ รักษมาตา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370