คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบตำรายาเเละเอกสารโบราณ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทน เดินทางเข้ามอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับจุดเฝ้าระวังและคัดกรองโรคโควิด19 เทศบาลตำบลสุเทพ

First Secretary ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เข้าพบคณบดี

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ได้มอบเครื่องป้องกัน Covid-19 เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยกิจการนักศึกษา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มช.

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ส่งตัวแทนเข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะฯ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงใหม่ 2564

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับทีมงานจากรายการ"เมืองไทยดี๊ดี"ในหัวข้อ"องค์ความรู้ด้านสมุนไพร"

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาท และมอบทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาคณะแพทย์

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

ไหว้พระและสักการะพระภูมิเจ้าที่

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์พบปะหารือเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกับ รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และฝ่ายเภสัชกรรม

งานมหิดล

มอบทุน

บรรยายพิเศษ

งานมหิดล 2563

การจัดประชุมเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์

มอบเงิน

พิธถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา

พิธีมอบรถบัส

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

บริจาคเงิน

ถวายเทียนเข้าพรรษา 2563

สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

พิธีหล่อเทียน และพิธีสมโภชเทียนเข้าพรรษา

มอบฉากคัดกรองผู้ป่วย

มอบหน้ากาก

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมกันไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ จำนวน 5 แห่ง ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ประจำหลักสูตรระยะสั้นฯ

กิจกรรม Smart Researcher ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ ความคืบหน้า (Update) แนวทางการขอทุนวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563 และ 2564

สถาปนาสถาบันภาษา

ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์..

ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ ITSC(New Media Studio) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์

พิธีบรรจุหัวใจ “พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” พระประจำคณะฯ

มอบพระ

มอบเงิน

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 “คิลานปภา” มอบเงินจำนวน 20,000 บาท

สถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พิธียกช่อฟ้าศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

มอบเงิน

บรรยายพิเศษ

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2562 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานมหิดล

สถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิษย์เก่ารุ่น 36 ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของ บริษัท สมูท อี จำกัด ในโอกาสมามอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดซื้อรสบัสสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

สถาปนาคณะสื่อสารมลชน

สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

มอบทุนการศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

งานวันแม่


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6

สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

บริจาคเงิน

พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนเข้าพรรษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ“พัฒนาระบบบริการด้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนผ่านร้านยา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2562

สถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาคต

การประชุมวิชาการ Graduate Research Conference in Social and Administative Pharmacy ครั้งที่ 1

สัมมนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่) ประจำปี 2562

การนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงทางเดิน อาคาร 2-3 คณะเภสัชศาสตร์ มช.

สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงิน

งานสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

สถาปนาคณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

สถาปนาเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) พบปะผู้บริหารส่วนงาน..

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาสถาบันวิจัยสังคม

รับมอบเครื่องยาครีม

งานสภาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

มอบเกียรติบัตร

การประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน..

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เปิดอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ศิษย์เก่า มอบเงิน

นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมเยี่ยมคณะ

ประชุมคณะผู้บริหารคณะฯ

งานกฐิน มช.

สถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล..

สถาปนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศิษย์เก่าดีเด่น งานมหิดล 2561

งานมหิดล 2561

มอบเกียรติบัตร

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม "ฮับน้องขึ้นดอย 2561"

มอบทุน

สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

พ .ร.บ. ยา

สถาปนา

สถาปนาคณะวิทยาลัยศิลปะ เสื่อ

สถาปนาคณะสื่อสารมลชน

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพิธีรับต่ำแหน่งอธิการบดี มช.

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร อบรมเรื่อง EdPEx กับการพัฒนาระบบงาน แก่คณาาจารย์และบุคลากร วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561

หล่อเทียนเข้าพรรษา

สภาปนา

สัมมนา ประจำปี 2561 "การขับเคลื่อนค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร" ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. -1 ก.ค. 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เสวนา เรื่อง บทบาทของเภสัชกรกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 4.0

Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research

Evidence-based in herbal medicine: from research to routine practice

มอบเกียรติบัตร

สถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อหลักการจัดการศึกษาแบบใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นฐาน (Outcome-Based Education: OBE) แก่คณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มช.

เปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

การสัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

บูชาเจดีย์ทรายถวายตุง ณ วัดสวนดอก

Grand Opening Herbal and Holistic Medicine

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

สถาปนาคณะนิติศาสตร์

มอบเกียรติบัตร

พิธีลงนามบันทึกข้้ฮตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

งานประชุคณะกรรมการเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบโลห์

สาระธรรมนำสุข

กิจกรรมอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การสัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในงานและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1

เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์

สถาปนาสถาบันวิจัยสังคม

สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย

Bic Cleaning Day

บริจาคเงินช่วยวิจัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2561

สถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การมอบทุนวิจัยการศึกษา

เภสัชฯ มช. เร่งงานบูรณาการและสร้างนวัตกรรมด้านสมุนไพร

"ปันน้ำใจต้านภายหนาว ครั้งที่ 10" ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

"ปันน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 10 " ประจำปี 2560 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและต้อนรับน้องใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr.Kim Tanzer, Assistant Dean of Experiential Affairs and Associate Professor of Pharmacy Practice

นักเรียนมงฟอร์ตเยี่ยมคณะฯ

แบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13

งาน CMU OPEN HOUSE

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง

งานกฐิน มช.

มอบเกียรติบัตร

การตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2559 (CMU-EdPEx)

สถาปนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความยินดีกับ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

กฐินรวมใจ เภสัช มช. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่

บรรยายพเศษ

งานมหิดล

ประเมินคุณถาพภายใน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุน DAAD (ทุนเรียนต่อ ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยน ฯลฯ) โดย Dr.Georg Verweyen, Director DAAD Information Center วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 212 คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่ 40 รหัส 46 มอบเครื่องปรับอากาศ และบริจาคเงิน

มอบทุนการศึกษา

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

KM Day ประจำปี 2560

สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. เยี่ยมคณะ

สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

CMU KM-Day ประจำปี 2560

สถาปนาคณะสื่อสารมลชน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สถาปนาคณะพยาบาล

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) ได้กล่าวเปิดงาน Smart Researcher ครั้งที่ 2

กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง

มอบเกียรติบัตร

สัมมนาบุคลากร 2560

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๕ ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสุโขทัยวิทยาคมเยี่ยมคณะฯ

ร่วมสมโภชเทียนเข้าพรรษา2560

พิธีหล่อเทียนพรรษา

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2560

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

งานสถาปนา สำนักงานบริการวิชาการ

ร่วมดำหัวอธิการบดี

รดน้ำดำหัว

มอบเกียรติบัตร

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

พิธีเจิมป้ายคณะฯ(เดิม)

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๐

สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วางหรีด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด บริจาคเงินสนับสนุน

นักเรียนจากโรงเรียนตากเยี่ยมชมคณะฯ

การจัดอบรม

กิจกรรมโครงการ Smart Researcher ครั้งที่ 1

บรรยายพิเศษ

ชมรมเภสัชบัณฑิต ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต....ศิษย์สัมพันธ์

สถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

ศิษย์เก่าเภสัช มช. รุ่น 39 (โอสถิโก) กลับมาเยี่ยมเยือนคณะฯ

ประชุมความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มอบเกียรติบัตร

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Tennessee กลุ่มที่ 1 Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath สิ้นสุดกำหนดการฝึกงาน

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผู้จัดการ TLO เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน

การแถลงข่าวถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรือง

กิจกรรม Big Cleaning day

พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

คณะเภสัชศาสตร์ มีกำหนดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร PharmD จาก College of Pharmacy, University of Tennessee

รศ.ดร.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกีตยรติคุณ นายแพทย์ชัยโรรจน์ แสงอุดม

ผู้แทนชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ แก่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและบริการวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๓๓ คณะวิจิตรศิลป์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

ต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บรรยายเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม โดย.ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ และเรื่อง การจัดการโลจัสติกส์ โดย.ภญ.อรพินท์ พิศาลวาเลิศ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริบัท โปรฟาสซิโน จำกัด ร่วมแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

โครงการ .. ปันน้ำใจต้านภัยหนาว.. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และ ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) รุ่นที่ 2 ผลัดที่ 1 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เภสัชฯ ร่วมจัดงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี ผศ.ดร. ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดฝายหิน

กิจกรรม พบทีมบริหาร (ชี้แจงนโยบายและวิพากษ์แผนฯ เพื่อพัฒนาคณะ) วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด

กิจกรรม “พบทีมบริหาร” (ชี้แจงนโยบายและวิพากษ์แผนฯ เพื่อพัฒนาคณะ) วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิราฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 49 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สภาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 11 ตุลาคม 2559

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเภสัชกรภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เข้าร่วมแสดงความยินในโอกาส ครบรอบ 52 ปี วันแห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เข้าร่วมแสดงความยินในโอกาส ครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน และพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559 ณ วัดผาลาด จ.เชียงใหม่

พิธีสมโภชเทียนพรรษา

สัมนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2559

พิธีหลอมเทียนพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Problem based learning

การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

กิจกรรมด้านต่างประเทศ

นศ. เภสัชฯ ได้รับรางวัล จากการประชุม 3rd PRC 2016 ซึ่งคณะเภสัชฯ มช. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ CUCMS ประเทศมาเลเซีย

พิธีบูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่)

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่๕๒

ครบรอบสถาปนา 10 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ)ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล

คล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร ปีที่49

เติมเต็มรักจากพี่....เพื่อน้อง ปีที่9

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ได้นำคณะผู้บริหารจาก Guangxi University Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Shizuo Yamada จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka, Japan

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล นักศึกษามช.ดีเด่น

ไห้วศาลพระภูมิประจำคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมปีใหม่คณะเภสัช มช.

จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน PharmD ..

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine

แสดงความยินดีแก่นพ.วัฒนา นาวาเจริญได้รับการแต่ตั้งเป้นศาสตราจารย์คลินิก

กฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสถาปนาคณะแพทย

กำหนดการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรระดับส่วนงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าดีเด่น วันมหิดล 2558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม KM Day 2015

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัช

พิธีไห้วครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

คณะเภสัช มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานคณะเภสัช เชียงใหม่

อบรมป้องกันอัคคีภัยคณะเภเสัชศาสตร์

ถวายเทียนพรรษา

สมโภชเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

ตรวจสุขภาพประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๑๙ ปี

งานรำลึกก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลากร : เทศบาลพิษณุโลกโมเดล

ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่43 มอบโต๊ะอ่านหนังสือ

สัปดำห์คุ้มครองผู้บริโภคคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กระบวนปัญหาพิเศษนักศึกษาชั้นปีที่5สายวิทย์

ดำหัวอธิการบดีอดีตอธิการบดีและผู้อวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำหัวคณบดีและผู้อวุโส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่ไม้ค้ำถวายตุง

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะฯ ประจำปี 2558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เซ็น MoU ด้านวัคซีน กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

งานประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพ

คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ รักษาการเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการก้าวสู่ปีที่ 51 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอด

งานประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ

บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 49 ถ่ายรูปหมู่

ธนาคารกรุงเทพสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต สัวสดีปีใหม่ท่านคณบดี

รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีวันปีใหม่ท่านคณบดี

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญต้อนรับปีใหม่

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม ศูนย์ศรีพัฒน์สวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

งานมหกรรมยาและสุขภาพ :ทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

โปรโมตงานมหกรรมยาและสุขภาพ รายการมองเมืองเหนือ

5ธันวามหาราช

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบรถตู้คันใหม่

Open House งานเปิดบ้านเภสัชฯ เชียงใหม่

งานคืนสู่เหย้า 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “TO THE FUTURE”

ประชุมวิชาการ?เภสัชกรกับความท้าทาย ในศตวรรษที่ 21?

แสดงความยินดี ภญ.ศิริหยก ทักษอุดม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

นักศึกษารับเงินช่วยเหลือจากศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วิจิตรา ทัศนียกุล

ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น 21 มอบเงินบริจาคให้คณะ

"น้องพี่เภสัช ร่วมแรงร่วมใจ"เปิดตัวงาน 50 ปี

วันคล้ายสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมแสดงพลังคัดค้าน พ.ร.บ.ยาใหม่ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557

พิธีมอบเกียรติบัตร และ นิทรรศการ โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Pharmacy@CMU : 5 ทศวรรษแห่งความประทับใจ”

พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

"วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาตภูมิ"คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะเภสัชรับมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้มีจริยธรรมของสภาเภสัชกรรม

KM Day คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันไห้วครู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเรื่อง "ระเบียบงานสารบรรณ"

สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถวายพระพร12 สิงหามหาราชินี ณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมอบรม การเขียนบทความวิจัย (Mamuscript) แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร Prof.Dr.Robert James Mc Govern จากประเทศสหัฐอเมริการะหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ท่านคณบบดีและรองแผน เยี่ยมศิษย์เก่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2557

ศิษย์เก่ามอบทุน

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก

รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมวันพบปะผู้ปกครอง ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องกระถินณรงค์

อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557

รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล FAFA Life Achievement Award เป็นคนแรก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ เมือง Sabah ประเทศสาธารณรัฐมาเลเซีย

โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพร โดย ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าโครงการ, รศ.นภาพร โออริยกุล,อ.ดร.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (Communication and networking skills) โดยเภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557

ภญ.ชนิกานต์ สมิตะสิริ และภญ.สุรีพร วัฒนกีบุตร เป็นตัวแทนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ภาคพิเศษรุ่นที่ 41 มอบตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 ตู้และพัดลมสำหรับโรงอาหารจำนวน 2 ชุด ให้กับคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีหลอมและหล่อเทียนพรรษา จากนั้นฟังบรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์ ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าโถงงานบริหารทั่วไป

"การทำงานในโลกยุคหลังสมัยใหม่" โดยอาจารย์ ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิษย์เก่ารหัส 2210015 วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องพุทธชาด

สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ nicebeach hotel จ.ระยอง

สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

กิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด

พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ในที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ประตูสวนดอก

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค และปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร" ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

คณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณพิศันสนา เพียรพจนนารถ ผู้จัดการฝ่ายบริหารและจัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ดำหัว รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2

พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ วันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงงานบริหารทั่วไป

รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีแห่ไม้ค้ำสรี ณ วัดสวนดอก ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เยี่ยมชม ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งสำนักงานธุรการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม 2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557

อาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม นำโดย ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร ,คุณประภาส ภูเวียง และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

"กิจกรรม รักสุขภาพ" สร้างความรู้ เสริมความสุข

โครงการเจาะประเด็น QA สัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องพุทธรักษา คณะเภสัชฯ

รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายคณะฯ พ.ศ.2557-2560 ณ ห้องสสีฯ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี ร่วมพิธีทำบุญเฮือนใหม่ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี และ อ.ดร. ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอาคารสำนักงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48

รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 มกราคม 2556

คณบดี พร้อมด้วยคณะบริหารได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Cyberjaya University College of Medical Sciences ประเทศมาเลเซีย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกันให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee วันที่ 5 - 18 มกราคม 2557

รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมพิธีวันสถาปณาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556

กิจกรรมทำบุญประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557 ณ สนามกลางคณะฯ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี คณะเภสัศาสตร์ ร่วมรายการมองเมืองเหนือ เผยแพร่ความรุ้เรื่องสมุนไพรและการเปิดร้านยาสมุนไพรหอมไกล

แถลงข่าวเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล วันที่ 17 ธันวาคม 2556

โครงการ "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556

พิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ เปิดร้านยาสมุนไพร "หอมไกล" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556

รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ แก่ นักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.2556

Prof.Dr.Frank M.Unger จาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย ให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและคณาจารย์

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกัน "สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ฮอมดอก ฮอมต๋อง ฮอมใจ๋ ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปั๋น แป๋งกระทงงามงาม ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.2556 ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

กิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2556

คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และเลขานุการคณะ ได้ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปณาคณะแพทย์ศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556

หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และคณาจารย์ ให้การต้อนรับในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับเภสัชกรชาวญี่ปุ่น Mr. Haruki Kinoshita ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องเขียวมะกอก

รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวโรกาสแห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 35 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556

อบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องพักเสี้ยว ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

รศ.ดร.ภญ.สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น บรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการและแนวทางการพัฒนาการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในวันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556

พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานมอบรางวัล Hall of fame ประจำปี 2556 ให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์

รศ.ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณมลฤดี เลิศอุทัย ตำแหน่ง Retail director ของบริษัทฯ นำพนักงานอีก 7 ท่านเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับ คณบดี..

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายปีที่ 2 : เภสัชฯรวมใจ...สร้าง Lab ปลอดภัยร่วมกัน

รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท ซาโนฟี่-เอเวนตีส(ประเทศไทย) จำกัด ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 2

คณบดีให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Prof.Dr.Samuel Noh จาก University of Toronto

รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วย คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะการสื่อสารสารมวลชน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจาก ภญ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556

การประชุมวิชาการเพื่อเภสัชกรประจำแหล่งฝึกงาน เรื่อง วัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค : สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในระดับประเทศ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม KM 2013 Show&Share ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

คณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณโถง หน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนัก มช. ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พิธีทำบุญเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษามหาราชินี และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556

อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อด้านเภสัชศาสตร์ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 2556

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Aung Myint อดีตอธิบดีกรมการแพทย์พื้นบ้านฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง NUTRACEUTICALS FOR DISEASE PREUENTION แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาคณะเภสัชศสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเภสัชศาสตร์และ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 ณ ผาลาด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556

รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ ศาลาธรรม ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2556

คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการตรวจสอบระบบประกันจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9กรกฎาคม 2556

ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chao Jiang จาก Wenzhou Medical University

พิธีหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณหน้าโถงธุรการ

ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน

พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่

คณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ คุณพันธ์ อาจารย์ประจำสายวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องพุทธชาด

การอบรม เรื่อง เทคนิคการบรรยายหน้าชั้น (Lecture-based teaching techniques) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศุภนิมิต ฑีฆชุณหเถียร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องพุทธชาด

พิธีดำหัวอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ ลานหน้าศาลาธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 11/2556

รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นโดยใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตร Total Patent ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. หรือ ARDA) จัดกิจกรรม ?สวก. พบนักวิจัยคณะเภสัชฯ มช.?

พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์ ในวันศกร์ที่ 19 เมษายน 2556

โครงการเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตอน ประเพณีปีใหม่ สุขใจ สุขกาย

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ได้ให้การต้อนรับนักวิชาการจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องพิพิธภัณธ์ สวนสมุนไพร และห้องปฏิบัติการทดลองศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ในวันที่ 4 เมษายน 2556

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปี 2556 ในวันที่่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องพุทธชาด

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร มช. และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดประชุมหารือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนกลุ่มเรื่องข้าว

คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์และหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ..

คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ร่วมพบปะผู้แทนบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Richard Randall Wickett จาก Division of Pharmaceutical Science, College of Pharmacy, University of Cincinnati Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47

บรรยากาศถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าอนุสาวรีย์พระบิดา (ฝั่งสวนดอก)คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 21 มกราคม 2556

คณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาวหัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

คณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 ราย Ms.Lauren Eaves และ Ms.Kelly Massey เพื่อศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์

พิธีทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 ณ สนามกลางคณะฯ

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง มช.

นิทรรศการ ล้านนากับอาเซียน ณ โถงหลังร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 12-21 ธันวาคม 2555

Dr.Berverly Ramstad จาก Rhodes University ประเทศแอฟริกาใต้ ให้การบรรยายพิเศษ..

พิธีลงนาม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานมอบรางวัล Hall of fame ประจำปี 2556 ให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556

เปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

พิธีทำบุญหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีแสดงความขอบคุณแก่ รองศาสตราจารย์ จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบห้องราชาวดี ซึ่งปรับปรุงจากห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเดิม (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555

โครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 255

คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 10.30 - 14.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแด่คณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ The Hall of Fame Awards 2012

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2555 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรและทิศทางของวิชาชีพในอนาคต " ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 2

รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

พิธีมอบกิตติบัตร แก่ ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2555

เปิดร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ สาขาไผ่ล้อม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านวุฒิสมาชิก วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 300,000.-บาท ให้คณะฯ เพื่อใช้ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาของคณะฯ โดยรศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี และคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 2

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมอบรม การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคและการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องพักเสี้ยว

รศ.ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะฯในวันที่ 29 สิงหาคม 2555

โครงการ การพัฒนาตัวเอง (Self Development) : จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาตนเอง

กิจกรรม Show&Share 2012 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์

หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จัดสัมมนาวิชาการอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เรื่อง วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รศ.ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC 1 เชียงใหม่ ที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะฯในวันที่ 22 สิงหาคม 2555

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยค้นคว้าพัฒนายาเครือข่าย และยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี..

คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจากภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ บรรยายพิเศษ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและการต่อสู้เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้เข้าถึงยา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

การประชุมพัฒนาศักยภาพให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลด้านการเยี่ี่ยมบ้าน การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพรในชุมชน ระหว่างวันที 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2555

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ วัดผาลาด จ.เชียงใหม่

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ"การดูแลสุขภาพ" ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ณ หน้าโถงงานบริหารทั่วไป

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี และคุณ รวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและฟังบรรยายธรรมะ โดยพระมหาสง่า ธีรสังวโร (เจ้าอาวาสวัดผาลาด) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ภญ.ดร.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ และ รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ร่วมลงนามกับ นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี..

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมสืบสานประเพณี ทำบุญเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณประตูสวนดอก

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีฯเป็นตันแทนรับมอบทุนการศึกษา "โครงการสานฝันปันน้ำใจสู่สังคม ปี 3" จำนวน 6 ทุน จำนวนเงิน 180,000 บาท จากองค์การเภสัชกรรม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 29 (นวกาญจน์) จัดงานสังสรรค์ซาวปี๋ นวกาญจน์ "ปิ๊กมาแอ่วบ้าน" ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเงิน 84,000.-บาท

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่13/2555 เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย.2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

กิจกรรมพบปะผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 พ.ค.2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดเสวนา ?เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่? เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕

รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีฯ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และคุณสมพงษ์ ชนะกอก หัวหน้าหน่วยอาคารฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Clean&Green Campus ปี 2555 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. - 21 มี.ค. 2555

การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "การพัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 " ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องพุทธชาด

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานหน้าศาลาธรรม วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555

คณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ไปยังวัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม เพื่อทำบุญตามประเพณีล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555

พิธีมอบรางวัล เพื่อแสดงความยินดี ชื่นชม และขอบคุณ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำ และผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีพร้อมด้วยคณะฯผู้บริหารรับมอบเงินบริจาคจากคุณสมชาย-คุณเรณู นิยมไทย เพื่อจัดตั้งกองทุน เภสัชกร อธิป นิยมไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี คณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ณ บริเวณโถงหน้างานบริหารทั่วไป

กิจกรรม เปิดใจ-เรียนรู้-สู่การพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องพุทธชาด

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

คณาจารย์ และบุลากร ร่วมสัมมนาผลการดำเนินงาน และทิศทางการพัฒนาคณะฯ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องพุทธชาด ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในหัวข้อเรื่อง Therapeutic review of cephalosporin : Experience from expert

นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์พืชหอมเพื่อสุขภาพ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากUniversity of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ท่านอธิการบดี H.E Prof. Dr. Sabo Ojano พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่? เพื่อน้อง ปีที่ 5

คณบดี และรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมกันให้ความหมายของ ?ความรักแท้? และรับฟังเรื่องราวดีๆ กับ Mr.Steve Robinson จากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา โดยได้รับเกียรติจาก Miss.Natasha Chrishani มาร่วมแลกเปลี่ยนภาษา Bahasa Indonesia

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

คณะเภสัชศาสตร์ และบริษัทชาโนฟี่-อเวติส(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ในวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับประธานที่ปรึกษาคณะฯ เภสัชกร อภิชัย ลิขิตมาศกุล จัดโครงการ "ปันน่้ำใจต้านภัยหนาว" ประจำปี 2554

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รหัส 29 ร่วมบริจาคเงินจำนวน 180,000 บาท และ Software E-learning เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีที่สำเร็จการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 วันที่ 19 มกราคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและคณาจารย์คณะฯหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ คณะแพทย์ศาสตร์ วันที่ 16 มกราคม 2555

กิจกรรม?แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ?

คณะฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ 1

รศ.ภญ.วรรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปณาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 36 ปี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554

พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554

Prof. Dr. Yasushi Nakamura จาก Kyoto Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อมาสาธิตการวิเคราะห์ฤทธิ์ Antimutagenic

การประชุมประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด

การบรรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในเองค์กร โดย เภสัชกรทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2

การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554

พิธีลงนาม/การจัดทำร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานทางวิชาการและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุลเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่องการพัฒนาแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมการ์เดน แอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบ ๑๙ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารใหม่ เวลา ๐๙.๐๙ - ๑๒.๐๐น.

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล ได้รับรางวัล IFSCC Host Society Award 2011 ในการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Anti-wrinkle Cosmetic from Aril Oil of Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng in Nanostructured Lipid Carriers

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์

การประชุมวิชาการการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกรครั้งที่ 1 เรื่อง โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายกับทางเลือกในการรักษา

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามและจุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มอบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาแก้น้ำกัดเท้า มูลค่า 300,000.-บาท โดยได้รับการสนับสนุนขนส่งจากกรุงเทพถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยบริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด (DPEX) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จะได้เร่งทำการผลิตยาช่วยผู้ประสบภัยและทหารที่ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม

การเสวนาเรื่อง Mapping งานวิจัย, การเขียนโครงการวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัยระบบยา

การมาเยือนของ Associate Professor Theodore Morton

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ยาแก้น้ำกัดเท้า จาก รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล

ชมรมเภสัชบัณฑิตเชียงใหม่ มอบเงิบสมทบทำยาช่วยผู้ประสบภัย

การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตร-บัณฑิต พ.ศ.2552 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา,ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต, รศ.นภาพร โออริยกุล และนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบยาแก้น้ำกัดเท้าและยาตะไคร้หอมไล่ยุง

รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่