คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาสโมสรนักศึกษา วันที่ 28-29 พ.ค.2558 ณ Away สวนสวรรค์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนวันที่ 23-25 พ.ค.2558

นักศึกษาใหม่เข้าค่ายเขียวมะกอก เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์

การประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม?ขันโตก กินขันโตกปิติยิ่ง รับขวัญมิ่งน้องหล้า มุ่งสู่อาเซียนประชา ก้าวสู่ 5 ทศวรรษ เภสัช มช? วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-พระบรมธาตุดอยสุเทพ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 30 พ.ค. 2556 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมวันพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและรับน้องรถไฟ 2556 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมค่ายอาสา หมอยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ต. นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่12-14 มีนาคม 2556

กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ณ บ้านกลางดอย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องพวงคราม

พิธีมอบเสื้อกาวน์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สสี ปันยารชุน

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕,๖ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์

งาน Home Coming Day Rx43 & 44 วันที่ 20 ม.ค. 56 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

กิจกรรม ThankMore?55 วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม ByeNior Rx45 วันที่ 6 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ประชุมสามัญสัญจร สหพันธ์นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555

กิจกรรม MEDICINE & PHARMACY SPIRIT NIGHT 2012 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Sportday 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Pharmacy Singing Contest วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม Minishowcheer ชั้นปีที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสสี คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม?ขันโตก ม่วนใจ๋ ก้าวไก๋สู่อาเซียน? วันที่ 18 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมวันมหิดล 21กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-พระบรมธาตุดอยสุเทพ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 12,13,15,21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมกีฬา เฟรชชี่ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Minishowcheer นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์

จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายให้แก่น้องๆปี 2 และ ปี 3 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

น้องๆเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 23 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยฯ ภายในคณะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในอนาคต ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555

"สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย" ในวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555

กิจกรรมค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมน้องใหม่ใจอาสาพัฒนาวัดและพัฒนาตนเอง วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดหมื่นสาร

กิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ๑๘ สถาบัน ปีที่ ๘

กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

กิจกรรม หมอยาอาสา มุ่งพัฒนาชุมชน วันที่ 12-14 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

กิจกรรมประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมต้นไม้คือชีวิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมศิษย์เก่าสร้างความสัมพันธ์พัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕, ๖ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ณ ห้องกระถินณรงค์และโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์

พิธีรับเสื้อกาวน์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 วันที่ 19 มกราคม 2555 ณ

กิจกรรมงาน Home coming day วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรม Thank more วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ผูกพันสายใยบัณฑิต วันที่ 16 มกราคม 2555 ณ สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์

งาน ByNior For Rx 44 วันที่ 8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sportday 54 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554

การบรรยาย หลากหลายวิชาชีพเภสัชกรกับสังคม โดยศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00-19.00 น. ณ ห้องกระถินณรงค์

งานนิทรรศการวันเพื่อสุขภาพ ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กิจกรรมค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 15 วันที่ 21-23 ตุลาคม 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์

การนำเสนองานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ บริเวณโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องพวงคราม และพวงชมพู

กิจกรรมงานพุทธชยันตี 6 กันยายน 2554 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรม เภสัชกรสายพันธุ์ใหม่ วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรม Pharmacy Singing Contest วันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมขันโตก ปี้น้องปะกัน ม่วนงันขันโตก 28 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมงานมหิดล 28 สิงหาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Minishowcheer ปี 1 24 สิงหาคม 2554 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์

การแข่งขันกีฬา"แบดมินตันสัมพันธ์"ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554

Freshy Night 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมรู้จักใจ รู้ใช้ชีวิต เนื่องในปีมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม พานักศึกษาใหม่เดินขึ้นดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม เวลา 6.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพระบรมธาตุดอยสุเทพ

มูลนิธิไฟเซอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554

Mini showcheer นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 19.00-21.00 น.

กิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ 16 มิ.ย. 2554 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักคณะเภสัชศาสตร์ และทำบุญหอพัก วันที่ 9 และวันที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ ห้องกระถินณรงค์ และ หอพักนักศึกษา

เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2553 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วันที่ 5-6 มีนาคม 2554

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 7-10 มีนาคม 2554

พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องบรรยายกระถินณรงค์

กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2554

ประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2553

เภสัชสัมพันธ์สัมพันธ์ผูกพัน สายใยบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 54 ณ ห้องกระถินณรงค์

งานHome Coming Day วันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 54 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Bynior เพื่อเป็นการเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5

ThankMore วันที่ 7 ม.ค. 54 ณ สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์

ค่ายมหิดล วันที่ 8-9 ม.ค.54 ณ โรงเรียนบ้านแม่งูด ตำบาลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายคุณธรรม วันที่ 26-28 พ.ย. 53 ณ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Sportday วันที่ 13 พ.ย. 53 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมค่ายยุวเภสัชครั้งที่ 14 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2553

กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 วันที่ 19-22 ต.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Pharmacy Singing Contest วันที่ 9 ก.ย. 53 ณ ห้องกระถินณรงค์

การแข่งขันกีฬา "แบดมินตันสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6" ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 21 ส.ค. 53 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเภสัชเทิดไท้ ปันน้ำใจให้น้อง วันที่ 14 ส.ค. 53 ณ ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่า บ้านสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Minishowcheer RX47 วันที่ 18 ก.ค. 53 ณ ห้องกระถินณรงค์

Freshy Night วันที่ 7 ก.ค. 53 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมรับน้องขันโตก วันที่ 11 ก.ค. 53 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย-กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ วันที่ 3 ก.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-พระบรมธาตุดอยสุเทพ และคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 วันที่ 11 และ14-17 มิ.ย. 2553 ณ ห้องกระถินณรงค์

ฟุตบอลประเพณี วิศวะ-สวนดอก วันที่ 23 มิ.ย. 53 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดห้องเชียร์-มินิโชว์เชียร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อมอบเนคไทน์และตุ้งติ้งของคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมรับน้องรวม Freshy 53 เปิดเพนียดคล้องช้าง ลูกช้างจิตอาสาพัฒนาสังคม วันที่ 5 มิ.ย. 2553

กิจกรรมลูกช้างปลอดอบายมุข-ค่ายเขียวมะกอกรวมใจ สร้างภูมิ(คุ้มกัน)ให้น้องใหม่ 27 -29 พ.ค. 2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับน้องสนภท.ณ ม.มหิดล –รับน้องรถไฟ สถานีรถไฟรังสิต วันที่ 17-20 พ.ค. 2553

เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ณ จ.เชียงใหม่-ลำพูน-พะเยา วันที่ 24-25 มี.ค. 2553 เพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์และผู้ปกครอง

กิจกจรรมค่ายหมอยาอาสา รักษ์สมุนไพร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันที่ 4-8 มี.ค. 2553 ณ หมู่บ้านผาหมอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมประเมินผลการทำงานและส่งมอบสโมสรนักศึกษาปี 2552 ให้ปี 2553 ณ ห้องพวงคราม 27 ก.พ.2553

กิจกรรมอบรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปี 2553 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท 28 ก.พ. 2553

ทำบุญและพัฒนาหอพักคณะเภสัชศาสตร์ วันเสาร์ที่ 6 ก.พ.2553 เพื่อปรับภูมิทัศน์ของหอพักให้น่าอยู่และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทุกคน

พิธีรับมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องกระถินณรงค์ วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2553 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึกษาในชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องกระถินณรงค์ 28 ม.ค. 2553

ByeNior ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 31 ม.ค.2553

ค่ายมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ 9-10 ม.ค. 2553

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน ต้นกล้ารุ่นที่ 1 (ครั้งที่2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่

Sport Day 52 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2552

แสดงเจตนารมณ์คัดค้านการประชุม TABINFO 2009 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 9 พ.ย. 2552

กีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) จ.นครนายก 19-22 ต.ค. 2552

ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 13 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 23-25 ต.ค.2552

การแข่งขันกีฬา “โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 ณ ล้านนาโบว์ลิ่ง

การแข่งขันตอบปัญหางานวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 22 ส.ค. 2552

งานมหิดล ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 ส.ค.52

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะไปฝึกงานบริษัทยาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ณ อุทยานธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2552

ประเพณีรับน้องขันโตก ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ส.ค.52

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา2552 วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.52

กีฬาสองแคปซูลเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ 9 ส.ค.52

Freshy Night 17 ก.ค.52

มินิโชว์เชียร์ของชั้นปี 1 21 ก.ค.52

งานมหิดล ประจำปี 2552 ณ สนามวอลเล่ย์บอล มช. 15 ก.ค.52

การแข่งกีฬาฟุตบอลงาน 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในวันที่ 10 ก.ค. 2552 ณ สนามกลาง คณะฯ

กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ 45 ปีรั้วเขียวมะกอก 4 ก.ค.52

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 4 ก.ค.52

แข่งกีฬาฟุตบอลสวนดอก-วิศวะ ประจำปีการศึกษา 2552 23 มิ.ย. 52

พิธีเปิดห้องเชียร์-Mini show cheer 21 มิ.ย. 52

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องพุทธชาด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องกระถินณรงค์

ค่ายอาสาหมอยาสู่ชุมชน 5-9 มี.ค.52 หมู่บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นักศึกษาทำผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมและกีฬา�รับเกียรติบัตร 2 มี.ค.52

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ นศ.มช.ประจำปี 2551 12 ก.พ.52

กิจกรรม "ความห่วงใยของพี่ ทำให้น้องมีกำลังใจ" ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552

ค่ายยุวเภสัชกรครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2551 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำลาหอพักเภสัชศาสตร์ 29 พ.ย.51

กิจกรรม Sportday ปี 51 ณ สนามกีฬากลาง มช. 22 พ.ย.2551

กีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 21
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370