หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การยื่นเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ และ การเขียนข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย"
  วันที่ประกาศ
23 / 01 / 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง ?การยื่นเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ และการเขียนข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย? ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องผักแว่น 401 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ได้มีความเข้าใจในขั้นตอน ตลอดจนกระบวนการขอรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน และวิธีการเขียนเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จากรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล กรรมการจริยธรรมการวิจัย ซึ่งจะมีผลทำให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 44376
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300