หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ครงการแลกเปลี่ยน Semtember 2019 intake ณ Osaka University
  วันที่ประกาศ
23 / 01 / 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และมีเกณฑ์ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้ iExPO, OUSSEP, FrontierLab และ Mapleกำหนดการ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ? เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓การสนับสนุน/ทุน การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครต่อไป
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300