หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วารสารที่สาขาวิชายอมรับ

ลำดับ
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
JOURNAL
1. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารเภสัชกรรมคลินิก ของชมรมเภสัชกร รพศ/รพท.
2. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
3. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ Asian Biomedicine
4. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ สงขลานครินทร์เวชสาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ จดหมายเหตุทางแทพย์ ของแพทยสมาคม
6. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารนเรศวรพะเยา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารไทยเภสัชยนิพนธ์ ขอคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ ไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารวิชาการสาธารณสุข
10. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ ไทยเภสัชสาร
11. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ เชียงใหม่เวชสาร
12. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
13. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารทั้งในและต่างประเทศ ที่อยู่ในฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเภสัชศาสตร์
14. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารที่อยู่ในฐานนข้อมูลนานาชาติ เช่น Science Citation Index, Thomson Scientific, Science Alert, Science Direct เป็นต้น
15. เภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ วารสารของมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสาขาที่นักศึกษาเรียนและเกี่ยวข้อง
 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300