หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               :     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ภาษาอังกฤษ           :     Master of Science Program in Pharmaceutical Sciences

 

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ภาษาไทย               :     ชื่อเต็ม       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

                                 :     ชื่อย่อ        วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

      ภาษาอังกฤษ           :     ชื่อเต็ม       Master of Science (Pharmaceutical Sciences)

                                 :     ชื่อย่อ        M.S.  (Pharmaceutical Sciences)

 

 1. วิชาเอก       ไม่มี

 

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                36   หน่วยกิต

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า    36   หน่วยกิต

 

 1. รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

               ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

7. วัตถุประสงค์   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่

 1. มีความรู้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
 2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร มีความคิดวิเคราะห์เชิงระบบที่สามารถเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 3. มีคุณลักษณะ ความรู้และทักษะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

 

 

8.  โครงสร้างหลักสูตร

8.1  จำนวนหน่วยกิต                         

            หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        36   หน่วยกิต

            หลักสูตร แบบ 2 (แผนน ก แบบ ก 2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า    36   หน่วยกิต

 

8.2  โครงสร้างหลักสูตร                    

8.2.1  โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

8.2.1.1   โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                            36   หน่วยกิต

 

 1. ปริญญานิพนธ์

461797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                        36   หน่วยกิต

 

 1. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
 1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศึกษาและต้องนำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2)   ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง และนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง

3)   ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

 

ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

1.    ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย             ภาษาต่างประเทศ

2.    ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานที่เห็นว่ามีความสำคัญในการทำวิทยานิพนธ์ หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

2.2  การติดตามประเมินผล นักศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม แล้วแจ้งผลการประเมินให้คณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษาปกติ

 

 

8.2.1.2   โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         ไม่น้อยกว่า       36   หน่วยกิต

ก.    กระบวนวิชาเรียน                                                     ไม่น้อยกว่า       24   หน่วยกิต

                           1.    กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                           ไม่น้อยกว่า       24   หน่วยกิต

                                 1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า       24   หน่วยกิต

                                       1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                                   10   หน่วยกิต

                                       461701  วิทยาการทางเภสัชศาสตร์                                          3   หน่วยกิต

                                       461702  การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม                     3   หน่วยกิต

                                       461703  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม                      3   หน่วยกิต

                                       461791  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม                               1   หน่วยกิต

 

                                       1.1.2  กระบวนวิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า       14   หน่วยกิต

                                                1.1.2.1   กระบวนวิชาบังคับเลือกในแขนงวิชา                  6   หน่วยกิต

                                                โดยเลือกจากแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง

 1. แขนงวิชาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

461712  เภสัชเวทขั้นสูง 1                                            3   หน่วยกิต

461713  เภสัชเวทขั้นสูง 2                                            3   หน่วยกิต

 

 1. แขนงวิชาการค้นพบยาใหม่และการควบคุมคุณภาพยา

461714  เภสัชวิเคราะห์                                               3   หน่วยกิต

461719  การค้นพบ ออกแบบและพัฒนายา                       3   หน่วยกิต

 

 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมและ
  ชีววิเคราะห์

461714  เภสัชวิเคราะห์                                               3   หน่วยกิต

461719  การค้นพบ ออกแบบและพัฒนายา                       3   หน่วยกิต

 

 1. แขนงวิชาการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และระบบนำส่ง

461720  เทคโนโลยีการนำส่งยา                                     3   หน่วยกิต

461721  ระบบนำส่งยาขั้นสูง                                        3   หน่วยกิต

 

1.1.2.2   กระบวนวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า        8   หน่วยกิต

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เภสัชกรรม เห็นชอบ

461715  สูตรโครงสร้างและรีแอ๊กติวิตี้ของยา                      3   หน่วยกิต

461733  พฤกษเภสัชภัณฑ์                                            3   หน่วยกิต

461735  การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทาง

            เภสัชเวท                                                     2   หน่วยกิต

461737  สมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

            พื้นบ้านล้านนา                                              3   หน่วยกิต

461760  การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวทางเภสัชกรรม            3   หน่วยกิต

461762  การประยุกต์พอลิเมอร์ในระบบนำส่งยา                 2   หน่วยกิต

461771  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพร                   3   หน่วยกิต

461772  การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในทาง                     

            วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม                                    3   หน่วยกิต

461773  ชีววิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม              3   หน่วยกิต

461774  การปริวรรตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ          3   หน่วยกิต

461779  หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม             2   หน่วยกิต

461796  ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม                3   หน่วยกิต

 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ   - ไม่มี –

 

ข.   ปริญญานิพนธ์

461799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                        12   หน่วยกิต

 

ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

1.    ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ

2.    ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานที่เห็นว่ามีความสำคัญในการทำวิทยานิพนธ์ หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

 

ง.    กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

 1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศึกษาและต้องนำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2)   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

 

 

 

 

 

แผนกำหนดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

 

แบบ 1 (แผนก แบบ ก 1)

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย

-

461797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

-

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

-

 

 

นำเสนอครั้งที่ 1และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

 

รวม

0

รวม

12

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

461797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

461797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

นำเสนอครั้งที่ 2 และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

 

สอบวิทยานิพนธ์

 

รวม

12

รวม

12

 

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

             

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

461701

วิทยาการทางเภสัชศาสตร์

3

461791

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม  (นำเสนอครั้งที่ 1)

1

461702

การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

3

461….

วิชาบังคับเลือกในแขนงวิชา

3

461703

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

3

461….

วิชาเลือก

8

461…..

วิชาบังคับเลือกในแขนงวิชา

3

 

 

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

 

 

 

 

รวม

12

รวม

12

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

461799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

6

461799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

6

นำเสนอครั้งที่ 2 และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

 

เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

-

สอบวิทยานิพนธ์

 

 

รวม

6

 

รวม

6

 

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300