หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  แบบ 1
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เฉพาะสาขาวิชา
 
     1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 
     2. คุณวุฒิและค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
          2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
               - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยมหรือมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พิจารณาเห็นสมควร 
          2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
               - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พิจารณาเห็นสมควร 
 
     3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี (มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
          3.1 ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชากำหนด
          3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา
 
     4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากข้างต้นนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย 
โดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อรวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
 
     5. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (เช่น หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ผลงานวิจัย ฯลฯ)
 
     1. ใบแสดงผลการศึกษา พร้อมระบุค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย
 
     2. สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
 
     3. ผลงานวิจัย (ถ้ามี)
 
     4. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TEGS, TOEFL, IELTS เป็นต้น
 
     5. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัย โปรดนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ พร้อมทั้งประเภทของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยนั้น (เช่น ในประเทศหรือต่างประเทศ) และหลักฐานอื่นที่แสดงถึงศักยภาพของการทำวิจัย (เช่น ผลงานประดิษฐ์ ฯลฯ)
 
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
นางกนกอร  แสนอาษา
โทร. 0-5394-4394
โทรสาร 0-5322-2741,
E-mail : phargradcmu@gmail.com 
 
 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300