ตารางสอนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน 1-2565V.5.pdf
  ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอบ 3-64-แก้ไข.pdf
  กิจกรรมปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
hotnews
  เปลี่ยนแแปลงเวลาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (กระบวนวิชา 464446 และ 464403)
hotnews
  กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในการสอบออนไลน์
hotnews
  กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564(แก้ไข) และแนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในการสอบออนไลน์
hotnews
  ประมวนวิชาและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
hotnews
  ประชาสัมพันธ์ทุน Presidential scholarships
hotnews
ประชาสัมพันธ์ทุน Presidential scholarships
สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
ดูคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตาม QR code
สนใจสมัครติดต่อ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-944394 ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ธันวาคม 2564
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการหลักสูตระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Certification short course training program in pharmaceutical care ประจำปี พ.ศ.2565
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการหลักสูตระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Certification short course training program in pharmaceutical care ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระยะเวลาในการฝึกเท่ากับ 4 เดือน โดยมีสามหลักสูตร ได้แก่สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขามะเร็ง และสาขาอายุรศาตร์
โดยรายละเอียดและช่วงเวลาในการฝึกสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลเภสัชกรรม 053941615 หรือ email: pctccmu@gmail.com
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา "หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2565"
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา
"หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2565"
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครสามารถ download ได้จาก QR code ในภาพเลยครับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play