KM กับสื่อดิจิทัล ผลงานเพื่อการเรียนการสอน..การนำแนวคิดการสื่อสารดิจิทัล มาเป็นกระบวนการพัฒนางานที่มีมิติหลากหลาย เป็นทิศทางที่มองมุ่งถึงประโยชน์..

การนำแนวคิดการสื่อสารดิจิทัล มาเป็นกระบวนการพัฒนางานที่มีมิติหลากหลาย เป็นทิศทางที่มองมุ่งถึงประโยชน์เพื่อศักยภาพขององค์กรและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะงานหลายด้านอันเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อการเรียนการสอน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมบุคลากรในการนำแนวคิดการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน จนได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2560 วันที่  6-9 ธันวาคม ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการประชุม

ผลงานชื่อ สื่อเพื่อการเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ Infographic ได้รับรางวัล ที่ 1 ประเภทการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ เป็นผลงานของ นางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ นายประภาส ภูเวียง นางวรรณา กาบศรี และนาย สิทธา สุภาวจิต ซึ่งเป็นการจัดการความรู้จากโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสื่อ Lab Infographic ด้วยการจัดการข้อมูลความรู้ในเกี่ยวกับเครื่องแก้ว อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ จากข้อมูลทางวิชาการนำไปสู่การออกแบบด้วยแนวคิด Infographic ที่ประกอบด้วยชื่อเครื่องมือ ลักษณะ วิธีการใช้ การล้าง การเก็บ และการจัดการด้านความปลอดภัย ในการออกแบบสามารถใช้ทั้งงานพิมพ์และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ออนไลน์ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมพร้อมความคิดเสนอแนะผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม มีการทดลองใช้ และประเมินผลเพื่อการนำไปใช้งานจริง ซึ่งแนวคิดสำคัญของผลงานนี้คือ การสร้างผลงานตามหลักวิชาการ ประกอบกับแนวคิดการสื่อสาร การเผยแพร่นวัตกรรม และการออกแบบสื่อ Infographic ที่เป็นวิชาการ โดยผลงานนี้จะสามารถเผยแพร่และนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งสามารถถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาสื่อ Infographic สำหรับห้องปฏิบัติการนี้ได้

ผลงาน ชื่อ โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี เครื่องแก้วและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยเจ้าของผลงาน นาย ประภาส ภูเวียง          นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย นางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ และนาง วรรณา กาบศรี ซึ่งเป็นการจัดการความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากศูนย์บริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โปรแกรมเบิกจ่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงจาการเบิกด้วยแบบฟอร์มกระดาษ ไปสู่ระบบออนไลน์ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้บริการ สามารถจัดการกระบวนการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับระบบบริหารห้องปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายให้มีการลดขั้นตอนการทำงานเพิ่มความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลไปสู่การใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า สามารถเข้าถึงการใช้บริการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายสำหรับห้องปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาได้

          ผลงานชื่อ ปฏิทินการเดินทางไปราชการ และการลาราชการของบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทการบริหารจัดการในงานประจำ เจ้าของผลงาน   นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร กระบวนการพัฒนาปฏิทินออนไลน์สำหรับสำนักงาน เป็นการแก้ปัญหางานเดิมที่ซ้ำซาก ใช้เวลามากในการประมวลข้อมูลและประสานงานติดต่อ อีกทั้งไม่สามารถเข้าถึงในช่วงเวลานอกราชการ ดังนั้นจึงได้พัฒนาปฏิทินเพื่องานและการลาขึ้น ซึ่งทำให้อาจารย์และบุคลากร สามารถเรียกดูข้อมูลจากปฏิทินได้อย่างรวดเร็ว ในทุกที่ทุกเวลา เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้  ทั้งการปฏิบัติงาน การลาราชการ ลาพักผ่อน  และการนัดประชุม หรือกำหนดวันเวลาเพื่อกิจกรรมรวม ทำให้สามารถพิจารณาและตัดสินใจเลือกวันเวลาได้อย่างเหมาะสม ผ่านระบบปฏิทินออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และ Gmail ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้และกระจายข้อมูลในสำนักงาน ส่งผลที่เป็นประโยชน์และเสริมศักยภาพของการบริหารจัดการของภาควิชาฯเป็นอย่างยิ่ง 

          การจัดการความรู้จากผลงานที่ได้รับรางวัล อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการยืนยันว่า การจัดการความรู้ในหน้าที่การงาน ที่ใช้แนวคิดทางวิชาการ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ สามารถพัฒนารูปแบบด้วยการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังต้องอาศัยการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยวิธีคิดและรูปแบบใหม่ๆ ให้กว้างขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ. 

สกู๊ปพิเศษ
ข่าวเขียวมะกอก
มีข่าวว่า สามารถนำ ?ยาฆ่าพยาธิ? มาใช้รักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ ข้อมูลนี้จริงหรือไม่?
ข่าวเขียวมะกอก
เนียมหูเสือ หรือหูเสือ ชื่อเรียกทางเหนือเรียก หอมด่วนเสือ หอมด่วนหูเสือ เป็นไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก สูงราว 30-90 เซนติเมตร
ข่าวเขียวมะกอก
มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าแดง ลำต้นเกลี้ยง ใบเล็กฝอย ดอกเล็ก ๆ เป็นช่อ ..
ข่าวเขียวมะกอก
ดอกอัญชัน (Butterfly Pea)..อัญชัน มีแหล่งปลูกทั่วภูมิภาค การใช้นำอัญชันมาใช้ประโยชน์ได้แก่ การใช้เป็นอาหาร ดอกอัญชันสามารถนำมารับประทานสดหรือนำไปลวก
ข่าวเขียวมะกอก
ทั้งหมด
บทความ / เรื่องน่ารู้
ข่าวเขียวมะกอก
KM กับสื่อดิจิทัล ผลงานเพื่อการเรียนการสอน..การนำแนวคิดการสื่อสารดิจิทัล มาเป็นกระบวนการพัฒนางานที่มีมิติหลากหลาย เป็นทิศทางที่มองมุ่งถึงประโยชน์..
ข่าวเขียวมะกอก
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วเขียวมะกอก วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสสี และห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ข่าวเขียวมะกอก
การเผยแพร่ความรู้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน..ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง
ข่าวเขียวมะกอก
โคกกระออม..ฤดูกาลนี้ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ร่วงโรย เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูร้อน มีต้นไม้ใบหญ้าบางชนิดเริ่มเจริญงดงาม ให้คุณประโยชน์แก่เรา
ข่าวเขียวมะกอก
"ยาแก้ห้าต้น" ในบรรดา ยาล้านนา ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า ยาแม่หรือยาหลักที่ควรมีไว้ ได้แก่ ยาแก้ห้าต้น ยาศรีมูลน้อย ยาศรีมูลหลวง ยาตรัสสมูล ..
ทั้งหมด
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play