สกู๊ปพิเศษ
KM กับสื่อดิจิทัล ผลงานเพื่อการเรียนการสอน..การนำแนวคิดการสื่อสารดิจิทัล มาเป็นกระบวนการพัฒนางานที่มีมิติหลากหลาย เป็นทิศทางที่มองมุ่งถึงประโยชน์..
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วเขียวมะกอก วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสสี และห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
การเผยแพร่ความรู้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน..ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง
โคกกระออม..ฤดูกาลนี้ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ร่วงโรย เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูร้อน มีต้นไม้ใบหญ้าบางชนิดเริ่มเจริญงดงาม ให้คุณประโยชน์แก่เรา
"ยาแก้ห้าต้น" ในบรรดา ยาล้านนา ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า ยาแม่หรือยาหลักที่ควรมีไว้ ได้แก่ ยาแก้ห้าต้น ยาศรีมูลน้อย ยาศรีมูลหลวง ยาตรัสสมูล ..
Congratulations! Rx?46..คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อบัณฑิตและผู้ปกครอง ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 50 วันที่ 25 มกราคม?2559 ..
"วิชาการทันสมัย ทั้งวิจัยทั้งพัฒนากับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแล้วในการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร?วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ..
"โครงการเพื่อเด็กและผู้สูงอายุ เผยแพร่ความรู้และการแบ่งปัน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเพื่อเด็กและผู้สูงอายุ ในรูปแบบเผยแพร่ความรู้ ด้วยการร่วมฝึกปฏิบัติ..
KM Pharmacy@CMU..?ความสุข ความสำเร็จ? คือเป้าหมายของการทำงาน ในยุคปัจจุบัน โดยบุคคลากร และองค์กร ต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
"นร.วิทยาศาสตร์ภาคเหนือดูงานวิจัยที่เภสัช มช." คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฐานเรียนรู้ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ..
"เภสัช มช.เปิดหลักสูตร ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง" ปัจจุบันเครื่องสำอางมีการแข่งขันและพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
"รู้ทันโรค รู้ทันยา สุขภาพดี งานมหกรรมยาและสุขภาพ" งานมหกรรมยาและสุขภาพ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชูประเด็นหลัก ?รู้ทันโรค รู้ทันยา สุขภาพดี? โดยมีผู้สูงอายุ อสม. และเครือข่ายชุมชน จังหวัดเชียงใหม่..
เภสัชเชียงใหม่ห่วงใยผู้สูงอายุ จัดมหกรรมยาและสุขภาพเป็นทางเลือก
"ตามรอยของที่ระลึก..จากใจสู่ใจ?" ในขณะที่การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเข้มข้น พร้อมๆกับการตระเตรียมงาน ครบรอบ 50 ปี หากยัง มีหนึ่งในกลุ่มงานสำคัญที่เริ่มต้น
"เภสัชเชียงใหม่ เปิดเวที รู้ลึกรู้จริง คัดค้าน พรบ. ยา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกกำลังเครือข่าย เปิดเวทีวิชาการ เผยข้อเท็จจริง ข้อมูล และประเด็นปัญหา จากพรบ.ยาใหม่ ...
"50 ปี เภสัชฯ เชียงใหม่" ร่วมแรงร่วมใจเพื่อสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ เปิดงาน 50 ปี อย่างคึกคัก พร้อมสานต่อปณิธานของ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน..
"คลี่ปม พรบ.ยา ประชาชนต้องมาก่อน" จาก พรบ.ยา พ.ศ. 2510 จนถึง ร่าง พรบ.ยา.....2557.. คำตอบยังคลุมเครือเมื่อประชาชนอาจต้องเสี่ยงกับความปลอดภัย ..
"50 ปีเภสัชเชียงใหม่ ชูจุดเด่น เภสัชกรรมและสุขภาพล้านนา"คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่?พร้อมรับสถานการณ์บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ในปัจจุบัน ที่ได้พัฒนาเป็นวิชาชีพที่มีความหลากหลาย
Congratulations! Welcome Home! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมพลังแสดงความยินดีต่อบัณฑิตและผู้ปกครอง เนื่องโอกาสรับพะราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 48
เภสัช มช. เปิดร้านยาสมุนไพร พร้อมรับมือตลาดสมุนไพรอาเซียน
"ใช้ยาให้ถูกวิธี มีความสำคัญต่อการรักษาอย่างไร" เป็นคำถามทีเกิดขึ้นเสมอ ยามเมื่อมีปัญหาจากการใช้ยา ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเติมข้อมูลความรู้ให้กับประชาชน รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน..
"ชาเพื่อสุขภาพ" ชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาแต่โบราณ ปัจจุบัน มีการทำชาเป็นเครื่องดื่ม บรรจุขวดมากมายหลายยี่ห้อแต่การดื่มชาที่ถูกต้องได้ประโยชน์..
"เรียนรู้เครื่องสักการะ หัตถศิลป์ล้านนา ดาครัวของกิ๋นของตานเพื่อสุขภาพ" ความหลากหลายกับเรื่องราวของป๋าเวณีปี๋ใหม่ล้านนา มีทั้งเรื่องของความเชื่อ พิธีกรรม เครื่องครัวสักการะของกิ๋นของตาน เป็นการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบของหมู่เฮาทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่..
"ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล เภสัช มช. พร้อมบริการศึกษาวิจัยยาสู่อาเซียน" ยาต้นแบบกับ ยาสามัญ ต้องได้มาตรฐานเดียวกัน เป็นที่มาของการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ซึ่งต้องผ่านการวิจัยจากห้องปฏิบัติการที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง..
"กลัวเจ็บ-เจ็บจริง" คือส่วนหนึ่งของปัญหาสำคัญของคนไข้โรคฟัน ที่ส่งผลกระทบถึงการรักษา ดังนั้นการรักษาทางทันตกรรมบางอย่าง จำเป็นต้องใช้ยาชาเฉพาะที่ ..
"ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิต" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
"แอ่วงานวิถีวิจัย มช. ครั้งที่ ๘ เติมวิชาหาประสบการณ์กันเถอะ" การวิจัยเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ประกาศผลงานวิจัย ผ่านงานวิถีวิจัย เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิจัย บอกเล่าประสบการณ์ สร้างเสริมกระบวนช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมเด่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม..
"จะเรียนเภสัช ควรรู้เรื่องใด พี่บอกน้องในค่ายยุวเภสัช มช." การตัดสินใจเรียนสาขาใด เป็นขั้นตอนสำคัญของนักเรียนในการก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจ ควรมีความสนใจ และมีข้อมูลใดให้รับรู้ การตัดสินใจ จะตัดสินใจด้วยอะไร
คณะเภสัชศาสตร์ มช. จัด?Hall of fame?..ด้วยศักยภาพและความมุ่งมานะของนักวิจัย จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการก่อเกิดผลงานหลากหลาย ที่มีคุณค่าทั้งด้านวิชาการ ประโยชน์ต่อสังคม และนวัตกรรมด้านเภสัชกรรม
" การจัดการความรู้ :เรื่องดีดีของเภสัชฯและเครือข่าย " KM Day ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย มีคณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และมีหน่วยงานเครือข่ายที่เข้มแข็งเข้าร่วมงาน อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคมที่ผ่านมา..
"มุมมอง จากน้องใหม่" นับจากรับน้องรถไฟ มาถึงการรับน้องขึ้นดอย คือก้าวสำคัญของความเป็นน้องใหม่ เภสัชเชียงใหม่ของเรา เหมือนเป็นการพิสูจน์ตนเอง ในการเรียนรู้ การปรับตัว และการมุ่งมั่นมองไปข้างหน้าในฐานะ ....
"ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายการอบรมจึงประสบผลสำเร็จด้วยดี" เป็นความสุขร่วมกัน ในบรรยากาศของการอบรมพืชหอมเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน
"อาจารย์เภสัช มช.แนะสร้างนักสื่อสารอาสาด้านสุขภาพ" สังคมไทย เป็นสังคมที่อาสาสมัครมีบทบาทหลากหลาย และได้สร้างคุณูปการมากมาย ดังนั้นการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครจึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างใหญ่หลวง
"ท่องเที่ยวให้มีความสุข สนุกสนาน เบิกบานใจ" ได้เที่ยว ได้แอ่ว ถือเป็นของของขวัญ เป็นสีสัน เป็นกำไรของชีวิต แต่เที่ยวอย่างไร จะมีความสุข สนุกสนานและเบิกบานใจ
เภสัช มช.วิจัยแยกกัญชงจากกัญชา พัฒนาพืชเส้นใยสู่สุขภาพและความงาม..เมื่อเอ่ยถึงชื่อกัญชง ผู้คนทั่วไปจะนึกถึงกัญชา โดยไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้
นักศึกษาเภสัช มช.วิจัย"ผำ"ชี้สุดยอดแหล่งโปรตีนเพื่อสุขภาพ..คนรุ่นหนุ่มสาวยุคใหม่ น้อยคนนักที่จะรู้จักอาหารพื้นเมืองที่เอา ?ผำ? มาเป็นเมนูอร่อย แต่หากเป็นคนเฒ่าคนแก่ละก็ ถือเป็นอาหารจานเด็ดเลยทีเดียว
เภสัช มช. แนะวิธีใช้ยาในภาวะน้ำท่วม..ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในภาวะน้ำท่วม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยที่อาจมีอาการเจ็บป่วย จึงมีข้อแนะนำในการใช้ยา เพื่อการดูแลตนเองเบื้องต้น
"เภสัชเชียงใหม่ คิดนวัตกรรม ช่วยคนตาบอดกินยาตรงเวลา" ปัญหาการใช้ยา เป็นประเด็นสาธารณะด้านสุขภาพ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข และแสวงหาแนวทางปรับเปลี่ยนการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม
นักศึกษาเภสัช เชียงใหม่รับรางวัลการประกวด "ร้านยาในฝัน" ผลงานเด่นของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ล่าสุด กวาดรางวัล "ร้านยาในฝัน" ในโครงการประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ..
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาเภสัชกรรรมเพื่อสังคม..คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นสู่การพัฒนาในฐานะสถาบันการศึกษาในระบบสุขภาพทั้งการวิจัย การบริการสาธารณะ การสร้างเสริมบัณฑิตจิตอาสา และสืบทอดเจตนารมย์การก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งครบรอบ ๓๙ ปี ในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ (จากใจคณบดีและผู้บริหาร )
เภสัชมช.พัฒนาเจลสมุนไพร ช่วยลดไข้ช่วยผ่อนคลาย
“เภสัช มช.อาสาทำขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้า บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ”
เภสัชร้านยาพาเลิกบุหรี่
เภสัช มช.เชิญชวนทุกภาคส่วน ดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลคุณภาพชีวิต กระแสของภาวะโลกร้อน ทำให้เพิ่มความตื่นตัว เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม
เลือกลูกประคบแบบไหน ใช้อย่างไรให้ได้ผล ในอดีตเราอาจพบเห็น การใช้ลูก ประคบหรือยาจู้โดยหมอ เมืองหรือ ในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่
น้องเก่ง-สร้อยทิพย์ จิระอภิวัฒนา "ความดี" ทำได้ทุกที่ทุกเวลา
Page: 1
สกู๊ปพิเศษ
ข่าวเขียวมะกอก
มีข่าวว่า สามารถนำ ?ยาฆ่าพยาธิ? มาใช้รักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ ข้อมูลนี้จริงหรือไม่?
ข่าวเขียวมะกอก
เนียมหูเสือ หรือหูเสือ ชื่อเรียกทางเหนือเรียก หอมด่วนเสือ หอมด่วนหูเสือ เป็นไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก สูงราว 30-90 เซนติเมตร
ข่าวเขียวมะกอก
มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าแดง ลำต้นเกลี้ยง ใบเล็กฝอย ดอกเล็ก ๆ เป็นช่อ ..
ข่าวเขียวมะกอก
ดอกอัญชัน (Butterfly Pea)..อัญชัน มีแหล่งปลูกทั่วภูมิภาค การใช้นำอัญชันมาใช้ประโยชน์ได้แก่ การใช้เป็นอาหาร ดอกอัญชันสามารถนำมารับประทานสดหรือนำไปลวก
ข่าวเขียวมะกอก
ทั้งหมด
บทความ / เรื่องน่ารู้
ข่าวเขียวมะกอก
KM กับสื่อดิจิทัล ผลงานเพื่อการเรียนการสอน..การนำแนวคิดการสื่อสารดิจิทัล มาเป็นกระบวนการพัฒนางานที่มีมิติหลากหลาย เป็นทิศทางที่มองมุ่งถึงประโยชน์..
ข่าวเขียวมะกอก
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วเขียวมะกอก วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสสี และห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ข่าวเขียวมะกอก
การเผยแพร่ความรู้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน..ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง
ข่าวเขียวมะกอก
โคกกระออม..ฤดูกาลนี้ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ร่วงโรย เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูร้อน มีต้นไม้ใบหญ้าบางชนิดเริ่มเจริญงดงาม ให้คุณประโยชน์แก่เรา
ข่าวเขียวมะกอก
"ยาแก้ห้าต้น" ในบรรดา ยาล้านนา ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า ยาแม่หรือยาหลักที่ควรมีไว้ ได้แก่ ยาแก้ห้าต้น ยาศรีมูลน้อย ยาศรีมูลหลวง ยาตรัสสมูล ..
ทั้งหมด
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play