ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการประกวดตราสัญญาลักษณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Safety, Occupational Health and Environment, Chiang Mai University (CMU SH&E) (dl: 30/10/62)
 การให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)
 การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่น 9 (dl: 31/05/62)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (รอบ 2) (dl: 15/03/62)
 โครงการ “SMART Visa”
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (dl: 30-09-62)
 โครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2562-2563 (dl: 30/11/62)
 ทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) (dl: 30-09-62)
 ทุนด้านวิจัยจาก วช. ประจำปี 2563
 ทุนวิจัย BRAND’s Health Research Awards (dl: 31/7/62))
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 ขอเชิญร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 ในวันที่ 26 ก.ย. 62
 การสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” วันที่ 2 ก.ค. 62
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” วันที่ 19-21 มิ.ย. 62
 สัมมนา เรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ รร.เดอะ สุโกศล)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
1
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ดูทั้งหมด