ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2565 (dl: 30.05.2565)
 วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17
 คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Informed consent in clinical research: Enduring and emerging issues & challenges (29.04.65)
 STeP ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) (19-20 มี.ค. 65)
 สวก. มอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) (dl: 11.05.2565)
 *ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปี2565* (dl: 07.03.2565)
 โครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565 (dl: 31.03.2565)
 ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. (dl: 28.02.2565)
 ทุน ทปอ. ปี 2565 (dl: 14.01.2565)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 สวทช. ประชาสัมพันธ์านประชุมวิชาการ พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (28-31 มี.ค. 65)
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สส. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (dl: 18.03.2565)
 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses (CPE 6 หน่วยกิต) (dl: 14.02.2565)
 สรีรวิทยาสมาคม กำหนดจัดประชุมวิชาการ The Science of Successful Ageing: from Physiopharmacological Perspectives and Beyond (dl: 31.03.2565)
 วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (dl:21.11.2564)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility)
ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์
The Hall of Fame Awards 2012
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
ดูทั้งหมด