กิจกรรม
เรื่อง :: The Hall of Fame Awards 2012
รายละเอียด :: คณบดี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Hall of Fame Awards 2012 ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 11.30 – 12.00 น. พร้อมกันนี้คณะฯ ได้มีกำหนดจัดบรรยายพิเศษ โดยศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล 2555 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและทิศทางของวิชาชีพในอนาคต โดย รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ ในเวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศผลรางวัล Hall of Fame Award 2012 ดังนี้
1. รางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด


1.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
1. ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
2. ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
1.2 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ
1. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
1. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา และ รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
2. ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร
2. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีจำนวนการถูกอ้างอิง (Time Cited) ในปี พ.ศ. 2554 สูงสุด
2.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ
1. ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
2. ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
2.1 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
3. รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด (คำนวณจากจำนวนผลงานตีพิมพ์รวม x ค่า Impact factors รวม)
3.1 กลุ่มภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
3.2 กลุ่มภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ