ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดกิจกรรม “BCG Mae Hia Tour” (15.06.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-06-15
Link ::https://www.facebook.com/cmustep/photos/a.1437890923107019/3304995136396579/?type=3&eid=ARAb8xGCJZGNOXcjzgy8AsCZLrEfF359R1e2uy04j29jb4mfzZwjoGgs0ggofX5OQ82TfLY5-WdVDh4P
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดกิจกรรม “BCG Mae Hia Tour” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.15-16.00 น. ณ NSP Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร B อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากการใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัยจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ฯ ของนักวิจัย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกำหนดการ ดังนี้

- เปิดตัวโครงการ The BCG Initiative @CMU Mae Hia ภายใต้ CMU BCG Model
- Inspiration Talk: งานวิจัยจากอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานใน Mae Hia Campus
- กิจกรรม BCG Mae Hia Tour
- Introduction to BCG Project Idea/Proposal
- การบรรยายหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน” โดย บพข.

ท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx0ESoMbQG1zxjzeSPp1afB83FXj_cEjqmIWpAWNAUKu2EmA/viewform
 
 ย้อนกลับ