ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: มช. ขอเรียนเชิญคณะฯ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (dl: 27.06.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-06-22
เอกสารประกอบ :: บันทึกข้อความเชิญนำเสนอผลงาน.pdf , รายละเอียดโครงการ.pdf , ร่าง กำหนดการ.pdf , คู่มือการจัดบูธ.pdf , แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม.docx
รายละเอียด ::
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ขอเรียนเชิญคณะฯ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ดังกล่าว โดยขอให้ส่งชื่อผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เบอร์โทร อีเมล และข้อมูลเด่น ผ่านภาควิชาฯ มายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่งยังสำนักงานบริหารงานวิจัยต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดบูธนิทรรศการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000.- บาท สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เบิกจากต้นสังกัด
 
 ย้อนกลับ