ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สวทช. เผยแพร่ทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
วันที่ประกาศ :: 2022-09-09
เอกสารประกอบ :: สวทช. เผยแพร่ทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย.pdf
รายละเอียด ::
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ได้จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 98 สถาบันเครือข่าย ใน “THAILAND Research Integrity Network (TH-RIN)” แล้วนั้น หนึ่งในภารกิจของเครือข่ายพันธมิตร คือสนับสนุนการสร้างความรู้ ความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่ดี รวมไปถึงการแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาทิ e-learning, คู่มือหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

บัดนี้ สวทช. ได้เผยแพร่แบ่งปันทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานการและจริยธรรมการวิจัย แก่เครือข่ายพันธมิตร ได้แก่

1. e-learning จำนวน 7 หลักสูตร

2. แนวปฏิบัติ/คู่มือ จำนวน 7 ฉบับ

3. คู่มือการใช้ พร้อมทั้งแบบการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย

4. เอกสารความรู้ จำนวน 6 เรื่อง

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

พร้อมนี้ สวทช. ใคร่ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยที่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 ย้อนกลับ