รายการข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมงาน CMU Expo 2022 (22.07.2565) 2022-07-07 
  วช. ประชาสัมพันธ์การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM (dl: 15.07.2565) 2022-07-07 
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ” (dl: 04.07.2565) 2022-07-04 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 (dl: 30.06.2565) 2022-06-22 
  มช. ขอเรียนเชิญคณะฯ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (dl: 27.06.2565) 2022-06-22 
  สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณี ขอเชิญเข้าร่วมงาน 2022-06-15 
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดกิจกรรม “BCG Mae Hia Tour” (15.06.2565) 2022-06-15 
  วช. เปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (กำหนดส่งคณะ 20.06.2565) 2022-06-08 
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “เสริมศักยภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผ่าน AKIP AVENTURE” (dl: 15.06.2565) 2022-06-02 
  สวทช. ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562 2022-06-02 
  มน. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ/วิจัย ผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ (dl: 02.06.2565) 2022-05-31 
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 (dl: 31.05.2565) 2022-05-30 
  สวสท. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ ปี 2565 2022-05-30 
  วช. มีประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2022-05-26 
  สวก. ได้มอบผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน เผยแพร่มายังมหาวิทยาลัย 2022-05-26 
  วช. กำหนดจัดการอบรมเรื่อง เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย (dl: 21.05.2565) 2022-05-20 
  ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2565 (dl: 30.05.2565) 2022-05-05 
  วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 2022-05-02 
  คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Informed consent in clinical research: Enduring and emerging issues & challenges (29.04.65) 2022-04-13 
  STeP ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) (19-20 มี.ค. 65) 2022-03-18 
  สวก. มอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 2022-03-02 
  STeP จัดงานสัมมนา เรื่อง “งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตรสู่ทางลัดความสำเร็จ” (dl: 02.03.2565) 2022-02-28 
  สวทช. และ CENMIC ม.มหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ (13-14 ธ.ค. 64) 2021-11-30 
  สวทช. และ บพค. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับทุนวิจัย และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส (dl: 02.12.2564) 2021-11-30 
  สวทช. ร่วมกับ บพค. และศูนย์แนะนำการศึกษาต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับทุนวิจัย และทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (dl: 30.11.2564) 2021-11-30 
  ขอแจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มขอรับรองด้านจริยธรรมและประกาศใช้แบบฟอร์มดังกล่าว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 64 เป็นต้นไป 2021-11-09 
  อว. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับลำไย 2021-10-26 
  สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2564 จำนวน 4 หลักสูตร 2021-10-25 
  สวก. มอบผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว เพื่อประชาสัมพันธ์ 2021-10-25 
  สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 2021-10-15 
  ด่วน!! มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ 5 แผนงาน (dl: 22.10.2564) 2021-10-11 
  สวทช. ประชาสัมพันธ์ “คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” 2021-10-06 
  สวทช. และ Harvard University ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Rethinking Malaria in the Context of COVID–19 (dl: 28.09.2564) 2021-09-28 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ (dl: 30.09.2564) 2021-09-28 
  สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2564 2021-09-07 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next
 
 ย้อนกลับ