รายการข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา วันที่
  ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) (dl: 11.05.2565) 2022-04-21 
  ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. (dl: 28.02.2565) 2022-03-02 
  โครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565 (dl: 31.03.2565) 2022-03-02 
  *ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปี2565* (dl: 07.03.2565) 2022-03-02 
  ทุน ทปอ. ปี 2565 (dl: 14.01.2565) 2022-01-05 
  บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565 (dl: 05.01.2565) 2021-12-08 
  สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ประจำปี 2565 (dl: 17.12.2564) 2021-12-08 
  การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566 (dl: 15.01.2565) 2021-12-08 
  สปอว. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 22.12.2564) 2021-12-08 
  เชิญรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนงบแผ่นดิน FF66 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. 2021-10-01 
  มจธ. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 2021-09-23 
  วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 30.07.2564) 2021-07-14 
  วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (dl: 16.08.2564)) 2021-07-14 
  บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้งสูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้ (dl: 31.07.2564) 2021-07-14 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่ (dl: 19.07.2564) 2021-07-08 
  สปอว. เปิดรับข้อเสนอภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (dl: 30.06.2564) 2021-06-28 
  วช. เปิดรับข้อเสนอ *กิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565* (dl: 16.08.2564) 2021-06-28 
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับงานวิจัยขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) (dl.25.06.2564) 2021-06-24 
  เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl. 21.06.2564) 2021-06-11 
  คลินิกเทคโนโลยี มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 (dl.28.06.2564) 2021-06-21 
  STeP เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ประจำปี 2564 2021-05-30 
  ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2564 (dl: 31.05.2564) 2021-05-17 
  บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 1 Work Integrated Learning (กำหนดส่งคณะฯ 09.06.2564) 2021-05-13 
  บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 3 Reskill/Upskill (กำหนดส่งคณะฯ 02.06.2564) 2021-05-13 
  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ (dl: 31.05.2564) 2021-05-13 
  ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 (dl: 30.06.2564 & 31.07.2564) 2021-05-12 
  บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยโปรแกรม 10 (dl: 24.05.2564) 2021-05-12 
  บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 (dl: 28.04.2564) 2021-04-26 
  เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (รอบที่ 3) !! NEW !! 2021-04-02 
  วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก 2564 (dl: 15.03.2564) 2021-02-25 
  สป.อว. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (dl: 15.03.2564) 2021-03-01 
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) (dl: 12.02.2564) 2021-01-28 
  THOHUN ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (dl: 30.07.2564) 2021-01-21 
  บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (dl: 08.02.2564) 2021-01-21 
  บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฯ (กำหนดส่งคณะ 17.02.2564 ก่อน 10.00 น.) 2021-01-20 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next
 
 ย้อนกลับ