รายการข่าวการประชุมวิชาการ
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวการประชุมวิชาการ วันที่
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2022-07-07 
  สถาบันการบินพลเรือน ประชาสัมพันธ์การประชุมและเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 2022-07-07 
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 1 2022-06-24 
  มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best Practices in Thailand (dl: 30.06.2565) 2022-06-22 
  CMUTEAM คณะแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (dl: 30.09.2565) 2022-06-08 
  บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 “Graduate School Conference 2022” (dl: 20.06.2565) 2022-06-08 
  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 (dl: 20.06.2565) 2022-06-08 
   สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2565 (2nd International Conference on Integrative 2022-06-02 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th PSU Education Conference (Online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” (dl: 10.06.2565) 2022-06-02 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16 (dl: 05.07.2565) 2022-06-02 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 “Sustainable Community Development” (dl: 30.06.2565) 2022-06-02 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม “Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” (dl: 15.06.2565) 2022-06-02 
  มธ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2022-05-31 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022) หัวข้อ “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่” (dl: 15.06.2565) 2022-05-30 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “H.E.A.T ANTI-AGING CONGRESS 2022 2022-05-30 
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 AUA Academic Conference on Learning in a Post-COVID-19 Era 2022-05-30 
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 2022-05-26 
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานในมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (31.05.2565) 2022-05-25 
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” (dl: 31.05.2565) 2022-05-24 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality (dl: 10.06.2565) 2022-05-24 
  ประชุมวิชาการในหัวข้อ The Science of Successful Ageing ขยายเวลาลงทะเบียน 2022-05-20 
  สวทช. ประชาสัมพันธ์านประชุมวิชาการ พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (28-31 มี.ค. 65) 2022-02-28 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สส. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (dl: 18.03.2565) 2022-02-25 
  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses (CPE 6 หน่วยกิต) (dl: 14.02.2565) 2022-02-10 
  สรีรวิทยาสมาคม กำหนดจัดประชุมวิชาการ The Science of Successful Ageing: from Physiopharmacological Perspectives and Beyond (dl: 31.03.2565) 2022-01-25 
  วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (dl:21.11.2564) 2021-11-16 
  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 31.10.2564) 2021-10-25 
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีสีเขียว 2021-10-15 
  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 (dl: 30.09.2564) 2021-09-07 
  ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 (dl: 15.10.2564) 2021-09-07 
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)” (dl: 26.08.2564) 2021-08-25 
  ม.ยพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม Economic and social recovery from covid-19 by research and innovation (dl: 15.11.2564) 2021-08-23 
  ม.สงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 (dl: 31.08.2564) 2021-08-23 
  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021-08-23 
  ม.แม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” 2021-08-16 
1 2  3  4  5  6  7  8 Next
 
 ย้อนกลับ