พันธกิจ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา ฝึกอบรมวิจัย ประชุมสัมมนาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากรการเรียนการสอนและการวิจัย