การสนับสนุนทุนด้านวิจัย

Internal Scholarship

Scholarship Deadline Download
เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศปี 60 ให้เงินตาม Quatile ต้องเป็นผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Sciene หรือ SJR หรือ SCOPUS โดยจะให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานตามค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร โดยอ้างจากเว็บไซต์ SClmago Journal and country Rank ดังนี้
Q1: 15,000 บาท Q2: 14,000 บาท
Q3: 13,000 บาท Q4: 12,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1 เกณฑ์ค่าตอบแทนตีพิมพ์ ปี 2565
2 แบบฟอร์มขอเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์_new62 (WORD)
2 แบบฟอร์มขอเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์_new62 (PDF)
3 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์-blank
4 ตัวอย่างหลักฐานใน SJR
ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ (เงินรายได้คณะฯ) ขอรับค่าตอบแทนได้ตลอดปี ดังนี้
- Review Article ในฐานข้อมูล SCOPUS ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ผลงาน
- Research Article ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ค่าตอบแทน 5,000 บาท/ผลงาน
โดยจะพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นปีๆ ไป (เฉพาะเดือนกันยายน ขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยบริหารงานวิจัยก่อนวันที่ 10 กันยายน)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ
2 FORM บันทึกขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการ(.doc)(V.Oct2020)
3 FORM (บว.3) Article Seeding
4 FORM ใบสำคัญรับเงิน (กรอกโดยไม่ระบุ ว/ด/ป)
5 วิธีการค้นหาหลักฐานที่ระบุว่าวารสารอยู่ใน TCI กลุ่ม1
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (ยกเลิก)
3. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย (ยกเลิก)
4. ทุนสนับสนุนการวิจัย (ยกเลิก)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://cmu.to/V1fw4 และขอให้ดำเนินการดังนี้

1. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลิ้งค์ https://cmu.to/9aIib โดยแนบ
a. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Word file)
b. หนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) (PDF file)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

2. แจ้งผ่านภาควิชาฯ มายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายใน 7 เมษายน 2565
1 ประกาศทุนวิจัย มช.
ทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 (Fundamental Fund) 1 หนังสือเชิญฟังแนวทางการสนับสนุนทุน 2566
2 ประกาศการเสนอโครงการ
3 เกณฑ์การจัดทำงบประมาณ
4 คู่มือ
ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (รอบที่ 2) สนับสนุนทุน 5 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ (50,000)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (20,000 หรือ 50,000)
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป (50,000)
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือบูรณาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 150,000)
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากร (10,000)

หมดเขตรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363, 0-5394-4376

**ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น https://cmu.to/nuLt4
1 ประกาศรับทุนประจำปี 2565
2 เกณฑ์การพิจารณาทุน 2564
3 Form_บันทึกนำส่ง Proposal
4 Form_Proposal Preface (แบบคำขอรับทุน)
5 Form_Proposal Format (บว.1)
6 Form_Progress report(แบบรายงานความก้าวหน้า+บันทึกนำส่ง)
7 Form_Final report(แบบรายงานฉบับสมบูรณ์+บันทึกนำส่ง)
8 Form_แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ > ขอรับค่าตอบแทนได้ตลอดปี
> สนับสนุนกรณีได้รับการตอบรับ หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว
> อัตราหน้าละไม่เกิน 100 บาท นับตามบทความต้นฉบับ (Manuscript) ที่แทรกรูปภาพและตารางในเนื้อหา โดยพิมพ์ด้วย Time News Roman ขนาด 12pt จัดระยะห่าง Double space
> คณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนตามลำดับก่อน-หลังตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นปีๆ ไป
> โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฯ โดยแนบเอกสารประกอบ 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด)

***เฉพาะเดือนกันยายน ขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยบริหารงานวิจัยก่อนวันที่ 10 กันยายน***
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1 ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนการตรวจภาษา Manuscript
2 บันทึกขอเบิกค่าตรวจ manuscript (V. Oct2020)
3 แบบฟอร์ม บว.4 (.doc)
3 แบบฟอร์ม บว.4 (.pdf)
4. ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) (.doc)
4. ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) (.pdf)
ทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ (มช.) ฉบับปี 2563 สมัครผ่านระบบ CMU-MIS และ print-out เพื่อลงนามและส่งผ่านภาควิชามายังหน่วยบริหารงานวิจัย จำนวน 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด, สำเนา 2 ชุด)

(เกณฑ์ทุนล่าสุดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1. หลักเกณฑ์ทุน ธ.ค.2563
2. แนวทางการรับทุน 12 ม.ค. 64
3. แบบยินยอมของผู้ร่วมวิจัย
4. แบบยืนยันรับทุน
4. แบบขอเบิกเงินเสนอผลงาน
5. แบบรายงานการเสนอผลงาน
6. แนวทางการรับทุนไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ (12 ม.ค. 64)
ทุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์ (20,000.-) 1. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการในประเทศ ท่านละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
2. การเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ท่านละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
3. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาเป็นปีๆ ไป
4. กรณีที่ประสงค์จะเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์ จากสิทธิตามวงเงินในข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะอื่น ได้ดังนี้
4.1 เพื่อการประชุม/สัมมนาวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากสิทธิตามวงเงินในข้อ 1 โดยยื่นผ่านภาควิชา
4.2 เพื่อการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากสิทธิตามวงเงินในข้อ 1 และข้อ 2 ยื่นผ่านภาควิชา มายังหน่วยบริหารงานวิจัย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0
1 เกณฑ์ทุน2562
2 แบบคำขอรับทุน
3 แบบยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย
4.1 แบบรายงานการไปเสนอผลงาน (WORD)
4.2 แบบรายงานการไปเสนอผลงาน (PDF)
เงินสนับสนุค่าตีพิมพ์ผลงาน (page charge) ไม่เกิน 30,000 บาท/เรื่อง โดยยื่นขอรับเงินสนับสนุนได้ตลอดปี
เอกสารแนบ
- reprint
- หนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์
- เอกสารการเรียกเก็บเงิน และใบเสร็จรับเงิน
- หลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงิน ที่ระบุยอดเงินบาทไทย
- ใบสำคัญรับเงิน
- สำเนาสมุดบัญชี (ไทยพาณิชย์ หรือ ออมสิน)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1. เกณฑ์ค่า page charge ปี 2565
2. แบบฟอร์มค่า page charge new62 (WORD)
3. แบบฟอร์มค่า page charge new62 (PDF)
4. ใบสำคัญรับเงิน page charge
การบริการตรวจสอบภาษา (Manuscript) การบริการตรวจสอบภาษา (Manuscript)

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการตรวจสอบภาษา (Manuscript) ดังนี้
เงื่อนไข ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1.1 อาจารย์/นักวิจัย ส่งไฟล์ manuscript ส่งมายังศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ที่ E-mail: cmupress.th@gmail.com ได้โดยตรง
1.2 ไฟล์ manuscript จะต้องรวมเนื้อหาทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์เดียว
1.3 ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในกรณีขอรับบริการแบบเร่งด่วน ผู้ขอรับบริการจะต้องระบุให้ผู้ประสานงานทราบด้วย
ค่าตอบแทนการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ของคณะเภสัชศาสตร์ (ปี 2565 ยังไม่จัดสรรค่าตอบแทนนี้)
คณะฯ สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัย ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง โดยให้มีระดับการใช้ประโยชน์ ดังนี้
- การใช้ประโยชน์ระดับนโยบายหรือการพัฒนาระดับประเทศ
- การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตระดับท้องถิ่นในวงกว้าง (ระบุกลุ่มผู้รับประโยชน์ และมีประมาณการมูลค่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลงานวิจัยไปใช้)
- การใช้ประโยชน์ระดับองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในบัญชีรายชื่อ SET 100 Index (ณ วันที่ออกหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโ
1. ประกาศ มช. 13/2560
2. บันทึกการขอรับค่าตอบแทน(V.Oct2020)
3. แบบฟอร์มการนำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ (.doc)
4. แบบฟอร์มการนำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ (.pdf)
5. ใบสำคัญรับเงิน
โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/coe2565/ และส่งข้อเสนอโครงการผ่าน online ได้ที่ https://cmu.to/CoE65

หมดเขตรับสมัคร
สำหรับโครงการเดิมที่ปิดโครงการแล้ว หรือโครงการใหม่ :: วันที่ 11 ตุลาคม 2564
สำหรับโครงการเดิมที่ยังไม่ปิดโครงการ :: วันที่ 14 มกราคม 2565
1. ประกาศทุนปี 65
มช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 สบว. เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://cmu.to/V1fw4 และดำเนินการดังนี้
1. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง https://cmu.to/9aIib
a. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Word)
b. หนังสือรับรองจาก mentor (PDF)
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.
2. แจ้งผ่านภาควิชาต้นสังกัด พร้อมแนบหนังสือรับรองของ mentor ส่งยังหน่วยบริหารงานวิจัย *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 (ก่อน 12.00 น.)*
ประกาศเกณฑ์ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. 2565
สบว. เปิดรับสมัครทุนอุดหนุน Post-Doctoral Fellowship ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ทุน post-doctoral ปี 2565 รอบ 2
โครงการ “วิทยากรหลักสูตร การพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมโครงการ “วิทยากรหลักสูตร
การพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ภายใต้โครงการ ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมโครงการแม่ไก่-ลูกไก่
2. แบบ บว.5 และบันทึกข้อความ-ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมโครงการแม่ไก่-ลูกไก่
เงินเพิ่มพิเศษ (Top up) การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 1) Research Article หรือ Meta-Analysis หรือ Systematic Review หรือ Review Article
IF มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 แต่ไม่ถึง 3.0 = 5,000 บาท
IF มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 แต่ไม่ถึง 5.0 = 10,000 บาท
IF มากกว่าหรือเท่ากับ 5.0 = 20,000 บาท

2) Short Report หรือ Case Report
IF มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 แต่ไม่ถึง 3.0 = 2,500 บาท
IF มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 แต่ไม่ถึง 5.0 = 5,000 บาท
IF มากกว่าหรือเท่ากับ 5.0 = 10,000 บาท

1. ประกาศ มช. (เกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษ Top Up)
2. บันทึกขอเบิกเงินเพิ่มพิเศษ
3. แบบ บว.5 คำขอเงินเพิ่มพิเศษ
4. ใบสำคัญรับเงินเพิ่มพิศษ Top Up
----
STeP เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ประจำปี 2564 STeP เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

STeP สนับสนุนงบประมาณสูงสุด 50% และภาคเอกชนสนับสนุน In Cash อย่างน้อย 30% และ In Kind ไม่เกิน 20%

โดยกรอกรายละเอียดได้ที่ https://forms.gle/SEBhka3afTnS1moi9

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1081

External Scholarship

Scholarship Deadline Download
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1 External Research Scholarship (excel)
2 External Research Scolarship (pdf)
ทุนวิจัย และทุนอื่นๆ จากโครงการความร่วมมือต่างๆ ของแหล่งทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 1 International Collaboration Scholarship (excel)
2 International Collaboration Scholarship (pdf)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนประจำปีงบประมาณ 2563  ดังต่อไปนี้  
1. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3aPWm4C   
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2U3OPIM

ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการส่ง Concept Paper ตาม TOR ที่กำหนดไว้และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=882
สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Research Gap Fund fights COVID-19 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการ

“กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)”

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=883
กระทรวง อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอเชิญนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยใน 5 หัวข้อ ได้แก่
1.การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์
2.การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรการแพทย์ ชุดป้องกันร่างกายและอื่นๆ
3.การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ
4.การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ และโรงพยาบาลสนาม
5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=884
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship (ACYLS) 2020 AUN เสนอทุนการศึกษาโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ ประกันสุขภาพและค่าครองชีพ รวม 40 ทุนแก่มหาวิทยาลัยสมาชิกดังนี้
- หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 10 ทุน
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน
- หลักสูตรการวิจัยระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา จำนวน 20 ทุน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aunsec.org/scholarships14.php หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=890
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมใน “สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยคลิก http://defund.onde.go.th หรือ
facebook.com/defundth หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=892
Newton Fund ภายใต้การดูแลของ British Council เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับปี 2563/64 Newton Fund ได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยได้แก่ทุน InstitutionalLinks (IL) และ NewtonFund Impact Scheme (NFIS) จนถึงเดือนมิถุนายน 2563
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://bit.ly/2YnHho7 และ https://bit.ly/2W8rG9b หรือคลิกที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=894
บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) (dl: 30.05.2563 เวลา 23.59 น.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

งบประมาณรวม 160 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี ซึ่งกรอบงานวิจัยมีดังนี้
1. ชีวมวล
2. เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพ
3. พลาสติกชีวภาพ
4. สารเคมีชีวภาพ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2287 หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=896
กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 (dl: 24.06.2563) ด้วยสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศรับข้อเสนอ
"โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน"
โดยหัวข้อที่เปิดรับคือ นวัตกรรมเพื่อชุมชน และการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการโดยจัดทำเอกสารทุกส่วนให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ที่ www.EEF.or.th ภายในวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2563
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.eef.or.th/notice/1241/
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (dl: 29.06.2563) สวก.เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 2 กรอบการวิจัย ดังนี้
1. กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
2. กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกรอบการวิจัยเพิ่มเติมที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=905&fbclid=IwAR2POhQsrJDNZ8wZqedQF4NkHSDMcfmEwoawYSnzRQEk-qFW1Oxjln4xqFo
สพฉ. เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานวิจัย EMS New Normal (dl: 30.06.2563) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://www.niems.go.th/1/EBOOK/Detail/10260?group=27 หรือตามเอกสารแนบ และส่ง Concept Paper ไปที่อีเมล์ teera.s@niems.go.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

** Concept Paper ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องพัฒนาเป็นโครงร่างวิจัย ภายใต้แผนงานฯ เพื่อยื่นเสนอของบประมาณผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2565**

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/10261?group=27
สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564 (dl: 15.07.2563) ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว). เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php…

อว. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 (กำหนดส่งคณะฯ 8 ก.ค. 2563) ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ

"ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2"

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอได้ที่ https://cmu.to/GG7yS หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=909
บพค. และ สอวช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปี 2563 รอบที่ 2 (dl: 23.07.2563) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

1. Social and humanity Frontier Research
2. Frontier Research COVID-19 Fund

โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขและขอบเขตการสนับสนุน พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=910
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2 ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานสำคัญ (Flagship Project : Program 07 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=919
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม) (dl: 10.08.2563) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)
ใน 4 กรอบวิจัยได้แก่
1. ล้านนา 4.0
2. อิสาน 4.0
3. ตะวันออก 4.0
4. ด้ามขวาน 4.0

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=925
สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 2 แผนงานสำคัญ (กำหนดส่งคณะฯ 13 ส.ค. 2563) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 2 แผนงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่

1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=928
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ platform 3 Program 10 (dl: 23.08.2563) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ platform 3 Program 10 : BCG in Action จำนวน 7 แผนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=933
บพข. ร่วมกับ CAT ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (dl: 15.09.2563) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บมจ.กสท.โทรคมนาคม เชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลประจำปีงบประมาณ 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=942
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงาน Frontier Research (dl: 22.10.2563 ภายใน 12.00 น.) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/covid19-fund-social-and-humantity/ หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=949
ศจย. ให้ทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2563-2564 (dl: 30.11.2563) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2563-2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=972
สวก. เปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ประเภท
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=974
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (dl: 30.11.2563) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
(#)โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
(#)โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
(#)โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 (dl: 28.04.2564) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8409
1 รายละเอียดทุน
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (dl: 28.12.2563) วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 5 กลุ่มสาขา ดังนี้
1) วิศวกรรมและเทคโนโลยี
2) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
3) เกษตรศาสตร์
4) วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
5) สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท
ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6337
ประกาศ วช.ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2564 (dl: 25.12.2563) วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม

ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเป็นชุดโครงการวิจัย โดยมีโครงการย่อย จำนวน 2-6 โครงการ

**วช.ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
https://cmu.to/AFaeH

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1nrnS5uXROwSAopvU2_LxZBf8or3_oRea
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 (dl: 25.12.2563) วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเป็นชุดโครงการวิจัย โดยมีโครงการย่อย จำนวน 2-6 โครงการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6334 หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=999

ประกาศรับข้อเสนอ-ปี 64 สังคมสูงวัย
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ฯ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง (dl: 25.12.2563) ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6335
หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1000
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย สังคมศาสตร์ฯ
THOHUN ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (dl: 30.07.2564) เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ได้มีการประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ "THOHUN Scholarship 2021 for International One Health Conference"
จำนวน 3 ทุน สูงสุดทุนละ 150,128 บาท สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1018
1 Annoucement
2 Application Form
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ 2564 (dl: 25.12.2563) ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. Zero Waste
2. ขยะ
3. PM 2.5
4. ก๊าซเรือนกระจก
5. อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
และแผนงานด้านภัยแล้ง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://cmu.to/0Kdn9 หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1001
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ด้านทรัพยากรฯ ปี 2564
วช. เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตรใน 3 ด้าน (dl: 25.12.2563) ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ปี 2564 ใน 3 ด้าน
1. กลุ่มเรื่องยางพารา
2. กลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล
3. กลุ่มเรื่องเกษตรสร้างมูลค่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338 หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1002
1 ประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร
2 กรอบการสนับสนุน
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง (dl: 25.12.2563) ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340 หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1003
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมฯ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้ และทุนยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (dl: 25.12.2563) ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
1. ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
1.1 มิติเชิงชุมชน สังคม
1.2 มิติเชิงนโยบายสาธารณะ
2. ทุนยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341
หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1004
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ (dl: 19.02.2564) โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1005 หรือตามเอกสารแนบ
ประกาศและแบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการ
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ (กำหนดส่งคณะฯ 27 ม.ค. 64 ก่อน 12.00 น.) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 (dl: 25.12.2563) ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6331 หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1014
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าฯ ประจำปี 2564 (กำหนดส่งคณะ 27.01.2564) ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p5-seed-fund/ หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1015
ประกาศโจทย์ข้อเสนอโครงการ
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฯ (กำหนดส่งคณะ 17.02.2564 ก่อน 10.00 น.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
ซึ่งแบ่งเป็นทุนวิจัยใน 3 ระดับ ดังนี้
1.1 Partnership Initiative Fund
1.2 Network Strengthening Fund
1.3 Organizational Bridging Fund

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op
1 ประกาศโจทย์ Partnership Initiative Fund
2 ประกาศโจทย์ Network Strengthening Fund
3 ประกาศโจทย์ Organizational Bridging Fund
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (dl: 08.02.2564) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1017
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
สป.อว. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (dl: 15.03.2564) ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374 หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1037
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก 2564 (dl: 15.03.2564) โดยแบ่งกลุ่มเรื่องในการพิจารณา ดังนี้
1. ด้านอุตสาหกรรม
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านการแพทย์และสุขภาพ
4. ด้านอาหารและการเกษตร
5. ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (House hold devices)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://bit.ly/3alnMSD หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1045


1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
2 Poster
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 (dl: 28.04.2564) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8409
1 รายละเอียดทุน
ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 (dl: 30.06.2564 & 31.07.2564) ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19

มอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท โดยผู้สมัครต้องเป็นสตรี อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา ได้แก่ Physical sciences และ Life sciences โดยงานวิจัยต้องอยู่ในระหว่างดำเนินการ และงานดังกล่าวต้องส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fwisthailand.com และสอบถามเพิ่มเติมโทร. 099-946-3665 และ 061-641-9690 หรืออีเมล์ที่ fwisth@loreal.com
Poster 1
Poster 2
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ (dl: 31.05.2564) ด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบการวิจัย 6 หัวข้อ

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.onde.go.th/view/1/pr64-1/TH-TH หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1065
1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
2 แบบคำขอ
3 Poster
บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 3 Reskill/Upskill (กำหนดส่งคณะฯ 02.06.2564) ด้วย บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564-1/p3-reskill-upskill-2nd/ หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1066
1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
2 Banner
บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 1 Work Integrated Learning (กำหนดส่งคณะฯ 09.06.2564) บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL)
ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p3-wil-2nd/ หรือ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=1067
1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
2 Banner