เปิดโลกเขียวมะกอก
 
- ปรึกษาเรื่องสุขภาพได้ที่ : ศูนย์เภสัชสนเทศ โทรฯ 053-94-4374 , ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน โทรฯ 053-94-4333 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปรึกษาเรื่องภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ, สมุนไพร ได้ที่ : ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรฯ 053-94-4356
e-mail: pharpost@gmail.com
ข้อความ  
 
ชื่อ  
อีเมลล์ / ติดต่อ   
 
เปิดโลกเขียวมะกอก