เปิดโลกเขียวมะกอก
   
“ไอโอดีน” เรื่องเก่าแต่สำคัญมาก (จบ)

“ โรคเอ๋อ ”  เป็นโรคที่แสดงถึงร่างกายได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติ โดยเฉพาะภาวะที่เกิดกับทารก ตั้งแต่การแท้ง การป่วยหรือเสียชีวิตตั้งแต่คลอด การผิดปกติแต่กำเนิด หูหนวก เป็นใบ้ ตาเหล่ การเจริญเติบโตช้าทำให้รูปร่างแคระแกรน ความเจริญทางสมอง สติปัญญาช้าหรือเสื่อม

ผลที่เกิดต่อทารก เกิดจากภาวะการขาดไอโอดีนจากแม่ เด็กเมื่อโตขึ้นก็มีปัญหาทั้งทางร่างกาย ปัญญาและจิตใจ ส่วนผู้ใหญ่ที่ขาดไอโอดีนก็มักจะมีอาการเกียจคร้าน อ่อนเพลีย เชื่องช้า ง่วงซึม ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผิวหนังแห้ง เสียงแหบ เกิดโรคคอพอก สำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ก็จะส่งผลถึงทารกและสุขภาพตนเองเมื่อตั้งครรภ์

Pregnant mom

กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน ผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดไอโอดีน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริโภค (ฉบับใหม่) และเร่งแก้ไขปัญหาในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ หญิงตั้งครรภ์ โดยมีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุข ให้ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ ฟรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้น กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มทารกแรกเกิด ซึ่งจะต้องตรวจเลือดทุกคนเพื่อดูระดับไทรอยด์ฮอร์โมน หากพบว่าไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ให้รีบรักษาทันที   กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเด็กเล็กและประชาชนทั่วไป เพราะไอโอดีนมีความจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กหากโตขึ้นและขาดไอโอดีนระดับไอคิวจะพร่อง ดังนั้นจะต้องได้รับปริมาณไอโอดีนที่เพียงพอและทั่วถึงทุกกลุ่มทั่วประเทศ

โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เกลือที่ใช้เพื่อการบริโภคที่จำหน่ายในประเทศไทย   ต้องเติมไอโอดีน 30-100  มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม  

  ดังนั้นโรงงานที่ผลิตเกลือบริโภคทั้งหมดต้องเร่งปรับปรุงในการเสริมไอโอดีนลงไปด้วยตามมาตรฐานกำหนด   ซึ่งจะมีผลให้น้ำปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ จะต้องใช้เกลือผสมไอโอดีนในการผลิต    โดยจะอนุญาตให้ใช้ตรา “ เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ” ของกระทรวงสาธารณสุข  

มีการดำเนินที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศให้เกลือบริโภคมีไอโอดีนไม่ต่ำกว่า 30 มก./เกลือ 1 กก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กำหนดให้มีการเสริมไอโอดีนในไข่   และอาหารสัตว์   กระทรวงอุตสาหกรรมให้พิจารณาปรับปรุงมาตรการบังคับมาตรฐานไอโอดีนในเกลืออุตสาหกรรม

แม้เป็นเรื่องเก่าแก่มานานแล้ว สำหรับภาวะขาดไอโอดีน แต่ปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การแก้ไขด้วยการออกประกาศข้อบังคับ ขอความร่วมมือ และการรณรงค์ จะสามารถประสบผลได้ ก็ด้วยความร่วมมือ สร้างความตระหนักร่วมกันของทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้บริโภคอย่างเราๆด้วย ตั้งแต่การเลือกซื้อเกลือ อ่านฉลากทุกครั้งที่ซื้อเกลือ ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ทุกรูปแบบ รวมทั้งอาหารสำเร็จรูป บะหมี่สำเร็จรูป ขนมกรุ๊บกรอบ

และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร หรือพ่อค้าแม่ค้าบ้าน ขอให้ใช้เกลือที่เสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน เลือกเครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ไม่ว่าทำจะทำอาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ขนมต่างๆ ผลไม้แปรรูป ของหมักของดอง แหนม หมูยอ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่ใช้เกลือ หรือเครื่องปรุงรส เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้บริโภค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันภาวะการขาดไอโอดีนของทุกคน

ทั้งนี้หากเกลือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกลือ มีการเสริมไอโอดีนตามมาตรฐานแล้ว การบริโภคในชีวิตประจำวัน ด้วยมื้ออาหารปกติก็เพียงพอที่เราจะได้รับไอโอดีนแล้ว และยังคงต้องระมัดระวังการกินเค็ม ปริมาณโซเดียมสูง ในอาหาร ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ขนมกรุ๊บกรอบ บะหมี่สำเร็จรูป เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

  : ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 คอลัมน์คุยกับเภสัชกร หน้า 7

---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก