เปิดโลกเขียวมะกอก
   

เหล้า ,ของขวัญ และสังฆทาน การห้าม,การรณรงค์และทางเลือก

เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลของความสุข และความหวัง จึงมีการให้ของขวัญ มีการทำบุญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ความตั้งใจให้ของขวัญ และความตั้งใจทำบุญ จึงเป็นเจตนาดี แต่กระนั้นก็ยังมีบางประเด็นที่มีการรณรงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการลดอุบัติเหตุ คือ การรณรงค์เกี่ยวกับฉลากของขวัญ และ การรณรงค์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนการรณรงค์เกี่ยวกับสังฆทานแทบไม่มีเลย ทั้งๆที่เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลที่คนไทยนิยมทำบุญด้วยสังฆทานกันมาก ปัญหาคือสังฆทานไม่มีคุณภาพยังมีจำหน่ายและยังมีผู้ซื้อโดยไม่สนใจเรื่องฉลากหรือคุณภาพ คิดเพียงว่าเป็นเครื่องมือทำบุญ

ทั้งเรื่องกระเช้าปีใหม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสังฆทาน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นนสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อความที่จําเป็นของฉลากสินค้า เช่น (๑) แสดงรายการสินค้าที่ระะบุขนาด มิติ ปริมาณ และราคาของสินค้า ทุกรายการ (๒) แสดงชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม (๓) วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน (๔) ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท (๕)ระบุคําเตือนหากมีการนําสินค้าที่อาจทําปฏิกิริยากันจนทําให้มี สี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “ การแสดงฉลากของอาหารที่นำมาจัดรวมในภาชนะหรือเรื่องการจัดกระเช้าของขวัญ ” (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓) กำหนดให้กระเช้าที่จำหน่ายต้อง แสดงฉลาก คือ อาหาร สินค้าที่ภาชนะบรรจุ และข้อความจะต้องเป็นภาษาไทย ที่เห็นชัดเจน อ่านง่าย และจะต้องมีการระบุชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการรวมทั้งราคา วันเดือนปี ที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ไว้ที่ภาชนะด้วย

๓. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ การรณรงค์เมาไม่ขับ และตรวจปริมาณแอลกอฮอล์คนขับ เป็นการดำเนินการสำคัญประการหนึ่งของการทำตามกฎหมาย ทุกคนทุกส่วนต้องร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่ผู้คนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต เสียทรัพย์สินและเป็นสาเหตุทำให้พิการหรือทุพพลภาพ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์งดให้เหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญ และตามกฎหมายมีการห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจัดร่วมกับสินค้าอื่นเป็นของขวัญ อีกทั้งการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น แต่กระเช้านั้นวางจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีกฎหมาย และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง กลับปรากฎว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับฉลาก เช่น กระเช้าของขวัญ กระเช้าขนม กระเช้าผลไม้ เค๊กของขวัญ และสังฆทาน ทั้งในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป ตลาดสด ตลาดนัด ดังนั้นผู้บริโภคควรใส่ใจอ่านฉลากก่อนซื้อให้ละเอียด หากพบเห็นการฝ่าฝืนควรแจ้งเบาะแสไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ของท่าน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย อีกประการหนึ่ง ที่ผู้บริโภคควรรู้เท่าทันคือการโฆษณาของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งสร้างกระแสโฆษณาเป็นค่านิยมให้เป็นของขวัญล้ำค่า ทั้งๆที่คุณค่าทางโภชนาการเทียบไม่ได้กับไข่ไก่หนึ่งฟอง


 

ผู้บริโภค ควรทำความเข้าใจ เลือกซื้อและอ่านฉลากด้วยความเอาใจใส่ ผู้ประกอบการต้องทำตามกฎหมาย ส่วนผู้รับของขวัญ ควรอ่านฉลากและแยกกลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือหากมีมากอาจแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย เพราะหากผู้รับไม่สนใจอ่านฉลาก ก็อาจเสียของเมื่อทิ้งไว้นาน ส่วนพระภิกษุสามเณร หากรับถวายสังฆทานแล้ว ขอท่านโปรดอ่านฉลากด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์หรือหากมีมากอาจถวายหรือบริจาคไปยังวัดที่ขาดแคลน

การให้ของขวัญปีใหม่ หรือการทำบุญด้วยสังฆทาน ไม่จำเป็นต้องซื้อสำเร็จรูป เราสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ และยังมีทางเลือกอีกมากสำหรับการทำของขวัญ เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน หนังสือ ดอกไม้ ต้นไม้ การ์ด หรืออื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ ของขวัญอาจไม่จำเป็นหรือไม่ใช่เป็นวัตถุเสมอไป

นอกจากนี้ยังมีของถวายของทำบุญที่จำเป็นอื่นๆที่เราสามารถเลือกหาตามวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือเลือกซื้อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ประโยชน์ในวัดได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสังฆทานสำเร็จรูป ซึ่งแม้ว่าอาจมีฉลากครบถ้วนแต่กลับนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก

พึงตระหนักว่าเหล้าไม่ควรถือเป็นของขวัญ เพราะนั่นคือเหตุอันตราย ทั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอันตรายต่อสุขภาพ ในทางกลับกัน การไม่ให้เหล้าและการงดเหล้า ควรเป็นของขวัญปีใหม่ที่คุณจะมอบให้ตนเอง มอบให้คนที่คุณรัก มอบให้คนที่ห่วงใยคุณ รวมทั้งการยึดหลักเมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ และขับรถด้วยความไม่ประมาทก็เป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นในคนในครอบครัว หรือผู้โดยสารทั่วไป ที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย

วันเดือนปีเป็นส่วนของชีวิต แต่ชีวิตที่เป็นของขวัญให้ตนเองและผู้คนรอบตัวคือชีวิตที่มีความดี มีความกตัญญู มีความขยันหมั่นเพียร มีศีลธรรม
  : บทความ/ภาพประกอบ โดยสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก