เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ (จากใจคณบดีและผู้บริหาร )


รศ. เภสัชกรหญิงวรรณดี แต้โสตถิกุล

นับเนื่องการทำงานช่วงปีที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทและด้วยการสนับสนุนมากมายจากทุกส่วน

เป็นความร่วมมือร่วมใจทั้งในคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายชุมชน รวมทั้งการตอบรับติดตามผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการตอบรับจากการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะของประชาชนทั่วไป ทั้งประชาชนที่สนใจด้านสุขภาพ ผู้ป่วย และสื่อมวลชนต่างๆ

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันสวยงามในวาระดิถีปีใหม่ ที่คณบดีและผู้บริหารจะได้ส่งคำอวยพร ส่งความสุข ส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงวรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งสาส์นอวยพรปีใหม่ ความว่า “ ความเจริญก้าวหน้าของคณะเภสัชศาสตร์ในช่วงปีที่ผ่านมา เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทำให้ภารกิจของคณะสำเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้ และในปี ๒๕๕๔ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัดทำกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีของสังคม ”

สำหรับแนวคิดในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงวรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ฝากข้อคิดว่า “ ในการทำงานใด ๆ จะสำเร็จลุล่วงไปได้นั้น ขอให้ยึดหลักพลัง ๕ เพื่อเป็นแนวทางในการประสบความสำเร็จ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ร่วมกันกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการดำเนินการต่อไปของคณะเภสัชศาสตร์ ”

“ ในโอกาสปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการตลอดปี ๒๕๕๔ นี้เทอญ ”

ด้าน รองศาสตราจารย์โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ว่า "ผลสำเร็จในการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการนำความรู้สู่ชุมชนของภาควิชาฯ   เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงของคณาจารย์ ความตั้งใจพยายามของนักศึกษาทั้งนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการสนับสนุนจากแหล่งฝึก ความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนทั่วไป จึงขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าในปี ๒๕๕๔ เราจะร่วมกันพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น"  

  " ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ"  

ส่วน รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้ส่งคำอวยพรปีใหม่ ความว่า “ เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี ๒๕๕๔ นะครับ ”

พร้อมกันนี้ รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงาน เครือข่ายองค์กรต่างๆและสื่อมวลชน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนการการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จนทำให้สามารถดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ”


รศ.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์

รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา

ก้าวที่ผ่านและก้าวต่อไปของคณะเภสัชศาสตร์ จึงยิ่งต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน จากทุกหน่วยงาน และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งการเสริมสร้างสุขภาวะ เพื่อชุมชนและเพื่อสังคม

  : บทความ : ดยสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบ: ลิขิต สุภาสาย
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก