เปิดโลกเขียวมะกอก
   

อาจารย์เภสัช มช.แนะ สร้างนักสื่อสารอาสาด้านสุขภาพ

 

สังคมไทย เป็นสังคมที่อาสาสมัครมีบทบาทหลากหลาย และได้สร้างคุณูปการมากมาย ดังนั้นการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครจึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างใหญ่หลวง เป็นคำกล่าวของ รศ.ดร.ภก. สุรพล นธการกิจกุล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช.ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวัน สังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี พ.ศ.2554

รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล ได้รับคัดเลือกเป็น อาสาสมัครดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี พ.ศ.2554 จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเมื่อกระแสสังคมมีความตื่นตัวด้านจิตอาสา ซึ่งเสมือนเป็นการต่อยอดความคิดตามยุคสมัยจากฐานเดิมของความเป็นอาสาสมัคร ที่เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มีความหลากหลายในสังคมบ้านเรา ดังนั้นการได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554 ของกลุ่มบุคคลต่างๆ จึงเป็นความชื่นชมยินดีร่วมกัน ในโอกาสนี้ การได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของการเป็นอาสาสมัคร จาก รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล จึงอาจให้แง่คิดมุมมองให้เรียนรู้ร่วมกัน

                                  

“เริ่มจากวัยเด็ก เป็นหัวโจกเด็กในตลาดอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ชอบชักชวนเด็กๆทำกิจกรรมดูแลทำความสะอาดบริเวณวัด กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดบาตรพระ และอาสาสอนหนังสือตามบ้านและนักเรียนพิเศษที่บ้านครูใหญ่ เก็บเงินค่าสอนคนละ 1 บาทต่อครั้ง สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมปลาย แล้วรวบรวมเงินค่าสอนพาเด็กรุ่นน้องๆขี่จักรยานไปเที่ยวตามริมแม่น้ำ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและน้ำแข็งใส ในช่วงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าชั้นปีและกรรมการสโมสรนักศึกษา ออกค่ายอาสาและโครงการบำเพ็ญประโยชน์ จบเรียนไปทำงานที่โรงพยาบาลพะเยา ก็เป็นสมาชิกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น ฮ. และนั่งรถหน่วยแพทย์ฯไปบนดอยสูงรักษาชาวเขาที่เจ็บป่วย ต่อมาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารีที่มีบทบาทต่อสังคมในด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ควบคู่กับงานประจำหน้าที่อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการสภาอาจารย์และสภาพนักงาน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการวิจัยของ สวรส. ภาคเหนือ ก็ยังสามารถพัฒนาบทบาทต่อชุมชนด้านงานวิจัยและสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง

งานมูลนิธิโรตารี ได้เป็นประธานอนุกรรมการโปลิโอพลัส (PolioPlus) ร่วมงานกับเครือข่ายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข โครงการรณรงค์การหยอดวัคซีนป้องกันเด็กเยาวชนทั่วโลกให้รอดพ้นจากโรคโปลิโอร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ในประเทศไทยมีการกำหนดเป็น “ วันภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ ” ในช่วงหลาย ปีที่ผ่านมา มีโอกาสเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิโรตารี มูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต มูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน มูลนิธิไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิจักษุบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์กรต่างๆ อาทิเช่น งานอารักขาพืชโครงการหลวง งานด้านปราบปรามสารเสพติดของสำนักงาน ปปส. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตลอดจน โครงการตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ

“งานด้านอาสาสมัครเป็นงานลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยยึดแนวทางปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งที่สำคัญของอาสาสมัคร คือ ทำด้วยใจ เริ่มจากตนเองและเป็นผู้นำ กระตุ้นให้คนรอบข้างร่วมสนับสนุนทำความดีแก่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ต้องมีความสุขในการทำงาน มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม เสียสละ ทำความดี แบ่งปันมิตรภาพและมีไมตรีกับคนทุกระดับ กุศลกรรมจะส่งผลกลับมาให้ตัวเราและครอบครัวมีความสุข”

        “อยากให้ทุกคนได้ต่อยอดจิตใจของคนไทยที่มักเห็นอกเห็นใจกัน มาทำงานด้านอาสา เป็นจิตอาสา ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชน ตามความถนัดหรือความสนใจ ซึ่งก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะสามารถช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพนั้นมีปัจจัยต่างๆเกี่ยวข้องหลายด้าน จึงอยากส่งเสริมงานอาสาด้านสุขภาพ โดยการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน สร้างนักสื่อสารอาสาด้านสุขภาพ โดยเริ่มจากนักเรียน พระ ผู้สูงอายุ และผู้สนใจ ” รศ.ดร.ภก.สุรพล กล่าวทิ้งท้าย

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพ : รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล
 
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก