เปิดโลกเขียวมะกอก
   

เภสัช มช.คว้าอันดับหนึ่งสอบสภาเภสัช เผยปีนี้เปิดตัว 3 โครงการใหญ่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำอันดับหนึ่งของประเทศ จากผลการสอบวิชาชีพสภาเภสัชกรรม ประจำปี 2555 นักศึกษาสอบผ่าน ร้อยละ 96.4 ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย ที่สามารถสอบผ่านวิชาชีพสภาเภสัชกรรม และขอให้กำลังใจกับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเพื่อเพิ่มความพยายามในการสอบอีกครั้ง ซึ่งผลการสอบของนักศึกษาเภสัชทุกมหาวิทยาลัย จะนำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของงานเภสัชกรรมและการเสริมสร้างสุขภาพรวมทั้งการบำบัดรักษาโรคของประชาชน” รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าว

“ความสำเร็จจากผลการสอบสภาเภสัชกรรม เป็นผลจากปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ทั้งจากความมุ่งมั่นพากเพียรของนักศึกษ, การพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างนักศึกษา การบริหารจัดการและการหนุนช่วยจากบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำให้เป็นพลังบวกให้นักศึกษามีวินัยในการเรียน พร้อมๆกับการพัฒนาตนเองกับการเรียนรู้สังคม เป็นภาพรวมที่ส่งผลให้การสอบสภาเภสัชกรรมปีนี้ เภสัช มช.สามารถนำอันดับหนึ่งของประเทศ นับเป็นความชื่นชมยินดีร่วมกัน และขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณบอกกับเราว่า ในอนาคตเราต้องใช้ความมานะพยายามมากขึ้นในการพัฒนานักศึกษาของเรา”


รศ.ภญ.วรรณดี ให้ความเห็นว่า “ช่วงปีที่ผ่านมา จากปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่สร้างความเสียหายมากมายนั้น คณะเภสัชศาสตร์ หลายแห่งในพื้นที่น้ำท่วมก็ประสบปัญหาเช่นกัน แต่กระนั้น ก็ยังมีการการทำยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นบทบาทต่อสังคมที่น่าจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้ง เภสัชเชียงใหม่ของเราที่อยู่นอกพื้นที่น้ำท่วม การหนุนช่วยของเรา จึงผ่านโครงการจิตอาสาทำยาช่วยผู้ประสบภัย ส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มองเห็นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการผลิตยาที่ไม่ใช่การค้าหรือการบริการสุขภาพในภาวะปกติ นี่เป็นตัวอย่างที่สร้างความตื่นตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมอีกด้านหนึ่ง”

สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา จึงมีวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านภูมิปัญญา สมุนไพรและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การบริการชุมชน การเสริมสร้างและพัฒนาด้านสุขภาพ ร่วมกับหมอพื้นบ้าน เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายชุมชน และความร่วมมือทางวิชาการกับนานาประเทศ นอกจากนี้ภายในคณะเภสัชศาสตร์ ก็มีพิพิธภัณฑ์สมุนไพรที่มีการรวบ รวมพรรณไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ มีสวนสมุนไพรใจกลางเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน รวมทั้งการมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ การศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร, พับสาตำราพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาสุขภาพ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, เวชสำอางและการศึกษาวิจัยด้านบริบาลเภสัชกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา โดยมีการประสานงานและบริหารจัดการร่วมกับเครือข่าย ผู้ประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข และชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ ล่าสุดที่ผ่านมา เรามีการอบรมเกี่ยวกับพืชหอมเพื่อสุขภาพและพืชหอมในบัญชียาหลัก ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและผสมผสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสนับสนุน รพ.สต,อสม.และประชาชนทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์และขยายผลในชุมชน ซึ่งเป็นการบริการชุมชนที่ควบคู่กับการพัฒนาด้านวิชาการ”

จากผลการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพและการผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมกับอัตลักษณ์ล้านนาและ ศักยภาพของภูมิปัญญาสุขภาพ ดังนั้นในปีนี้ เราจึงการขยายงาน 3 โครงการคือ(1) โครงการร้านขายยาสร้างเสริมสุขภาพ ณ สวนไผ่ล้อม ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขยายการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการใช้ยา (2) โครงการร้านขายยาแผนโบราณ การจำหน่ายยาสมุนไพรทีมีคุณภาพมาตรฐาน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ


ควบคู่กับการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งจะเป็นการเรียนรู้การผลิตยาที่มีคุณภาพมาตรฐานของเครือข่ายหมอเมืองและเครือข่ายชุมชน รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาประชาชนในรูปแบบกินอยู่เป็นสุขและการบำบัดบรรเทาโรค(3)โครงการโรงงานผลิตสมุนไพรต้นแบบครบงจร ซึ่งจะมีทั้งการวิจัย การจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานวัตถุดิบการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และระบบการจำหน่ายสมุนไพร ซึ่งทั้งสามโครงการเป็นผลจากการพัฒนาต่อเนื่อง จนสามารถที่จะนำผลวิจัยสู่การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

“สำหรับความรู้ด้านสุขภาพ เราตระหนักถึงปัญหาการไม่เข้าถึงข้อมูล หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการโฆษณาเกินจริง เราจึงอาสาเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์ความรู้สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เภสัชกร นักเรียนนักศึกษา นักวิจัย ประชาชนและผู้ป่วย ซึ่งมีการบริหารจัดการด้านข้อมูลความรู้ 3 ด้าน คือ ศูนย์เภสัชสนเทศ(053-944374), สถานปฎิบัติการเภสัชชุมชน(053-944333)และ และศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านสมุนไพร-ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการถ่ายทอดด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมสู่ ชุมชน(053-944356, e-mail:pharpost@gmail.com ) นอกจากนี้เรายังมีบทความคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์ มีบทความ, ผลงานวิจัยเผยแพร่ในเว๊บไซต์ สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆสื่อที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการศึกษาจากเว๊บไซต์ หรือติดต่อมาที่ฝ่ายบริการการศึกษาได้ที่ 053-944322”

“การพัฒนาด้านเภสัชกรรม มีบริบทที่เกี่ยวข้องมากมายหลายด้าน ดังนั้นความสำเร็จในการสอบสภาวิชาชีพ เป็นก้าวแรกของเภสัชกร แต่อย่างไรก็ตามในการก้าวสู่อาชีพการงาน ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่วงการวิชาชีพเภสัช จะต้องพัฒนางาน พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวินัยต่อจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอให้พวกเราช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาวะอย่างเข้มแข็ง” รศ.ภญ.วรรณดี กล่าวทิ้งท้าย


  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
 
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก