เปิดโลกเขียวมะกอก
   

การจัดการความรู้ :เรื่องดีดีของเภสัชฯและเครือข่าย

ขอแสดงความยินดีต่อรางวัลความสำเร็จ “การจัดการความรู้” ที่ได้จัดขึ้น เป็น KM Day ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย มีคณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และมีหน่วยงานเครือข่ายที่เข้มแข็งเข้าร่วมงาน อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคมที่ผ่านมา

การขับเคลื่อนองค์กร จากฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยของความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ และยอมรับตระหนักคุณค่าของกันและกัน หนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อน คือ การจัดการความรู้ ซึ่งมีบริบทหลากหลายจากองค์กร หน่วยงาน บุคคล รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น ไม่ว่าจุดใดได้ก่อเกิดการเรียนรู้ จึงนับได้ว่า เป็นการก่อเกิดของการพัฒนา

ดังนั้น การจัดการความรู้ของ คณะเภสัชศาสตร์ และเครือข่ายต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นรวบรวมเพื่อก้าวต่อ โดยมีการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และการบอกเล่าเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

ในปีนี้ รางวัลรางวัลชนะเลิศ “The Best Practice” มี ๒ รางวัล คือ

-รางวัลชนะเลิศ “ The Best Practice”: การพัฒนาคุณภาพเพื่อป้องกันการพลัดตก หกล้ม : แนวปฏิบัติฯ สู่งานประจำ เจ้าของผลงานคือ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

-รางวัลชนะเลิศ “ The Best Practice”: สะอาด ร่มรื่น และเขียวขจี เจ้าของผลงานคือ นายสัมพันธ์ วงค์เทพ

รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน Show and Share มี 4 รางวัล คือ

: เส้นทางการพัฒนาบุคลากร Development Road โดย คณะพยาบาลศาสตร์

: ระบบการประเมินออนไลน์ โดย นายลิขิต สุภาสาย

: @ RAI News โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

: บริหาร waste ให้เป็น มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยน.ส.อุมาพร ภูสด และนายนรากร คำฟู

จึงขอแสดงความยินดีต่อทุกรางวัล และขอชื่มชม ขอขอบคุณ ทุกผลงาน ที่ต่างช่วยกันนำเสนอเรื่องราวดีดีเป็นการจัดการความรู้

เหนือสิ่งอื่นใด คือความภาคภูมิในฐานะคนทำงาน ที่ทำงานอย่างมีทิศทาง สร้างประโยชน์ทั้งต่องาน ต่อสังคมและต่อตนเอง 

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : หมวดโสตทัศนศึกษา
  :
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก