เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คณะเภสัชศาสตร์ มช. จัด“ Hall of fame ” ชูงานวิจัยเด่นเป็นประโยชน์

ด้วยศักยภาพและความมุ่งมานะของนักวิจัย จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการก่อเกิดผลงานหลากหลาย ที่มีคุณค่าทั้งด้านวิชาการ ประโยชน์ต่อสังคม และนวัตกรรมด้านเภสัชกรรม นำไปสู่การตีพิมพ์การอ้างอิง และการเผยแพร่ต่อสาธารณะ จึงเป็นที่มาของโครงการ “Hall of fame” เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจ

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “การศึกษาวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วิจัยให้มีความสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการวิจัยทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ สังคม และนวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานวิจัยมากมาย ที่ได้เผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม” เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคที่มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อทิศทางการวิจัย มีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาด้านสุขภาพของล้านนา มีหมอเมืองหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ มาร่วมเป็นทีมวิจัยด้วย และเมื่อผลวิจัยเสร็จสิ้นก็นำผลงานวิจัยย้อนกลับสู่สังคม เช่น งานวิจัยด้านสมุนไพร ตำรับยาพื้นบ้าน ที่นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมาต่อยอด ให้มีการยืนยันผล การศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยด้านเภสัชชุมชนและการบริบาลเภสัชกรรม ที่มีมิติของระบบบริการสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับระบบสุขภาพ รวมทั้งบทเรียนด้านสุขภาพชุมชนมาเป็นโจทย์วิจัย ทำให้งานวิจัยมีชีวิตและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ”

รศ.ภญ.วรรณดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่เพียงแต่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและต่อประเทศ หากยังได้รับการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการในระดับนานาชาติ ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “ Hall of fame” เพื่อคัดเลือกให้รางวัลแก่นักวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นการขอบคุณที่ได้สร้างผลงานและให้กำลังใจในการวิจัย”

โดย รางวัล Hall of fame คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทรางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ,ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย , ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย , ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต,รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา ,รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนาและ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร


ประเภทรางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีจำนวนการถูกอ้างอิง ( Time Cited ) ในปี พ.ศ. 2554 สูงสุด ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย, รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ และ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย, รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา, อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ และ ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต

ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย และ รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

“ขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ขอขอบคุณและขอชื่นชมนักวิจัยทุกท่าน อย่างไรก็ตามนอกจากการตีพิมพ์และการเสนอผลงานแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ มช. ยังสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเครือข่ายด้านวิชาการ เครือข่ายด้านสุขภาพ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ป่วย ที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเติมความรู้ หรือพิจารณาเป็นทางเลือกด้านสุขภาพ รวมทั้งการนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีประโยชน์ต่อประชาชน โดยอ้างอิงตามหลักวิชาการ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตลาดที่เป็นธรรม” รศ.วรรณดี กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารงานวิจัย, ความรู้ด้านสมุนไพร ยา สาระประโยชน์เพื่อสุขภาพ และกิจกรรมโครงการต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มช. สามารถติดตามข้อมูลข่าวได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก