เปิดโลกเขียวมะกอก
   

แอ่วงานวิถีวิจัย มช. ครั้งที่ ๘ เติมวิชาหาประสบการณ์กันเถอะ

การวิจัยเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ประกาศผลงานวิจัย ผ่านงานวิถีวิจัย เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิจัย บอกเล่าประสบการณ์ สร้างเสริมกระบวนช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมเด่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

“วิถีวิจัย วิถีอนาคต” นับเป็นครั้งที่ ๘ ของการก่อร้างสร้างคุณประโยชน์จากงานวิจัยสู่สังคม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ซึ่งในปีนี้ มีการรวมงาน รวมความคิด ประสบการณ์ ความหวังและอนาคตจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของโปสเตอร์วิจัย การบรรยายพิเศษ การเสวนา การปฐกถา และบูธกิจกรรมเด่น

สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งในปีนี้ คณะเภสัชฯ มีผลงานวิจัย ที่เสนอเป็นโปสเตอร์ 3 เรื่อง คือ

1 Development of Nanodelivery System of Thai Medicinal Plants for Treatment of Alzheimer's Disease

Wantida Chaiyana, Thomas Rades, Wim E. Hennink, Kornkanok Ingkaninan, Wirat Niwatananun, Chadarat Ampasavate, Siriporn Okonogi

2. ฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดธรรมชาติฟีลลินัสต่อเซลล์มะเร็งของมนุษย์ (BIOLOGICAL ACTIVITIES OF NATURAL PHELLINUS SPP. MUSHROOM IN HUMAN CANCER CELLS)

รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล และคณะ

3. Long-Term Cost-Effectiveness of Ticagrelor in Patients with Acute Coronary Syndrome in Thailand

รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

ส่วนการร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมสุขภาพเพื่ออนาคต ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน จะมีผู้วิจัยในด้านนวัตกรรมร่วมเสวนา สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ จะมีการเสนอในหัวข้อ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีทางยา โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ ซึ่งเป็นนวัตกรรมนาโนทางเภสัช ที่จะมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การป้องกัน และรักษาโรคต่าง ๆ

ส่วนบูธกิจกรรมเด่น ของคณะเภสัชศาสตร์ มี กิจกรรม 5 เรื่องคือ

๑ การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร

๒ โรคอ้วน: สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในการลดน้ำหนัก

๓ ตรวจวัดสุขภาพพื้นฐานโดยเรื่อง Inner Scan Body Composition Monitor

๔ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ , เครื่องสำอาง และยา

๕ แนะนำศูนย์บริการเภสัชกรรม

๖ กิจกรรมสำหรับผู้เยี่ยมชมบูธคือ

ô ตอบปัญหาความรู้จากกิจกรรม

ô ô ô ô ô ท่านมาเยี่ยมเรา เรามียาหลายชนิดกำนัลให้ท่านค่ะ

การมาแอ่วงานวิถีวิจัย มีมากกว่าผลงานวิจัย ความรู้ที่จะได้รับ ประสบการณ์ที่มีการบอกเล่า อนาคตที่จะช่วยกันคิด

ขอเชิญทุกท่าน มาแอ่วงานวิถีวิจัย มช. วันพฤหัสที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายนค่ะ

 

 

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก