เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ใช้ยาให้ถูกวิธี มีความสำคัญต่อการรักษาอย่างไร

            เป็นคำถามทีเกิดขึ้นเสมอ ยามเมื่อมีปัญหาจากการใช้ยา ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเติมข้อมูลความรู้ให้กับประชาชน รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ช่อง 11 เชียงใหม่ จึงนำเสนอสาระความรู้เรื่อง ใช้ยาให้ถูกวิธี
            โดย ผู้ดำเนินรายการ       คุณปาญณิสา ไชยพรหม และวิทยากร  วิทยากร     ดร.ภญ. นราวดี เนียมหุ่น อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            พบกับความรู้ การใช้ยาคู่กับการรักษาโรค ซึ่งต้องใช้ยาถูกโรคใช้ยาถูกวิธี  สถานการณ์การใช้ยาปัจจุบัน  หลักการใช้ยาพื้นฐานที่สำคัญ คืออะไร  ก่อนรับยาทุกครั้ง ควรใส่ใจเรื่องใด ผู้ป่วยหรือญาติควรมีความรู้อย่างไร            ป้าย ตัวอย่างแสดง การกินยา ก่อนอาหาร หลังอาหาร
            นอกจากนี้ยังมีการแนะนำวิธีเก็บรักษายา การจัดระเบียบและวินัยการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
            เชิญชมสาระความรู้ รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน เรื่องการใช้ยาให้ถูกวิธีได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=21rM_r-pJB0

  : วิทยากร : ดร.ภญ. นราวดี เนียมหุ่น
  : ผู้ดำเนินรายการ : คุณปาญณิสา ไชยพรหม
  : ประสานงาน : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก