เปิดโลกเขียวมะกอก
   
 

Congratulations

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำทีมบริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร จัดเตรียมพร้อมในทุกด้าน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีต่อบัณฑิตและผู้ปกครอง เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่  48
            โดย รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญลักษณ์ และเหล่าชาวเภสัช ร่วมกันจัดทำวีดีทัศน์ ที่แสดงถึงพลังชองชาวเภสัช การร่วมแสดงความยินดีต่อรุ่นพี่ของน้องนักศึกษา การตระเตรียมการต้อนรับผู้ปกครอง ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม และมาเรียนรู้ เช่น เชิญแวะร้านสมุนไพรหอมไกล,  สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน หรือร้านยาคณะเภสัช, กิจกรรม DIY ของนักศึกษาและทีมวิชาการ รวมทั้ง สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีสมุนไพรหลากหลายให้ผู้ปกครองได้เดินเยี่ยมชม

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ยังเชิญชวนบัณฑิตหรือผู้สนใจ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและบริบาลเภสัชกรรม ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชา ซึ่งการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย รวมทั้งการเพิ่มความรู้เชิงประยุกต์เพื่อให้สามารถครอบคลุมเนื้อหาให้ทันยุคสมัย และสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ คณะเภสัช ตระหนักดีว่า แม้ว่าจะมีนักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่สำเร็จการศึกษาล้วนมีคุณค่าและความหมายยิ่ง  คณะเภสัช จึงอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนยึดถือคณะเภสัช เป็น “บ้าน”ที่รอการกลับบ้านของลูกศิษย์อยู่เสมอ

          ชาวเภสัช จึงร่วมใจกันบอกผ่านความยินดีต่อบัณฑิตและผู้ปกครอง ผ่านวีดิทัศน์  จึงขอเชิญติดตามชมวิดีทัศน์ ชาวเภสัช เพื่อบัณฑิตและผู้ปกครอง
 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
   : วิดิทัศน์โดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์, สิทธา สุภาวจิต และ ลิขิต สุภาสาย
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก